Mikulov

Hlavní stránka > Aktuality > Hotel Golf Garni

Novinky a aktuality

11/6 2010

Hotel Golf Garni

Dotaz:

Dobrý den pane inženýre Snášel, chtěla bych a nejenom já vědět, zda a kdy bylo Hotelu Golf Garni Vídeňská 54, vydáno povolení o veřejném připojení sousední nemovitosti k silnici a místní komunikaci příslušným správním úřadem dle § 10 odst.4 písm. b, zákona o pozemních komunikací a se souhlasem Policie ČR-DI Břeclav. Zda provedení a umístění odpovídá požadavkům § 12vyhlášky č.104/1997Sb., odst.1)2)3) a platným normám?
Je možné do uvedeného povolení nahlédnout? Dopravní odborníci nám sdělili, že zřízené parkoviště a nájezdy u zmíněného hotelu neodpovídají předpisům ani normě, je to pravda nebo se jen všichni bojíte jeho zastánce p. Kulhavého? Stále nedokončená kolaudace Hotelu je sice věcí neschopného stavebního úřadu, ale vznikají zde stálé problémy s výhledem na přilehlé křižovatce a s parkováním aut hostů na chodníku. Kočárky i chodci musí obcházet auta po silnici, tak jako dnes 7.5.2010 v 11.30hod. Městská policie nemá tolik času provádět stálou kontrolu. Naši policii nezajímá ani to, že si podnikatelé udělali z městských komunikací parkoviště nákladních aut a naši turisté si lámou hlavu jak jezdit po Mikulově. Například na ul. Střelnická parkuje nákladní auto v protisměru už více jak rok, dvě nákladní auta stále parkují na Venušině, Na Hradbách další Avie, no a tak dále. Děkuji V.Kamenárová

Odpověď

Dobrý den,
připojení nemovitosti Vídeňská 54 k místní komunikaci bylo projednáno ve správním řízení a žádost obsahovala všechny předepsané náležitosti. Rozhodnutí o připojení bylo vydáno v měsíci prosinec 2009 bez intervencí p.Kulhavého. Vzhledem k tomu, že nejste pravděpodobně účastníkem řízení, toto rozhodnutí Vám správní orgán nemůže poskytnout. Dále se musí rozlišovat připojení ke komunikaci a parkování vozidel. V žádném případě toto rozhodnutí nelegalizuje současný stav parkování vedle dotčené nemovitosti. Když budou řidiči parkovat tak, jak je to v doložené dokumentaci, nebude problém v rozhledu v křižovatce a chodníky zůstanou průchodné v předepsané normě. Toto však odbor dopravy nemá v kompetenci postihovat. Povinnost dodržovat vyhlášku o provozu na pozemních komunikacích mají především řidiči motorových vozidel. Když je nedodržují jediný kompetentní orgán který může zasáhnou je městská nebo státní policie. To platí i na další část dopisu ohledně nestandardního parkování. Proto doporučuji při zjištění těchto problémů volat městskou policii.

Peter Snášel
odbor dopravy

---

Stavební zákon a to jak stará právní úprava pod č.50/1976 Sb., tak i nové znění č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, spadá do veřejné správy, která ve svých ustanoveních upravuje, že řízení vedená podle stavebního zákona v součinnosti se správním řádem, jsou řízení neveřejná. Nový stavební zákona sice v oblasti umisťování staveb umožnil v územním řízení přítomnost veřejnosti, avšak Vámi zmiňovaná stavba byla povolovaná za účinnosti staré právní úpravy, tedy zákona č.50/1976 Sb..K předmětné žádosti se lze tedy vyjadřovat jen v obecné rovině. Souhlasím, že povolování staveb, včetně změny stavby před dokončením, má svá pravidla. V případě, že stavebník provede změnu stavby bez jejího předchozího povolení, vede stavební úřad řízení o odstranění stavby, přičemž má stavebník právo na její dodatečné povolení, za předpokladu splnění stanovených náležitostí, což se v tomto případě děje. Řízení není v současné době ukončeno. K argumentům týkajících se částečné kolaudace, jak pisatel ve svém příspěvku uvádí, sděluji, že se o částečnou kolaudaci nejedná, jelikož stavba byla povolena etapově na dvě stavební povolení, což stavební zákon umožňuje. V žádném případě tedy stavební úřad nevyjímá práva vlastníků sousední nemovitosti. K dalším argumentům dále sděluji, že stavební zákon umožňuje provádět stavbu i nad částí jiné stavby, či její přístavbu. Ve věci srovnání stavby rodinného domu „Na Hradbách“, sděluji, že přístup stavebního úřadu byl zcela totožný. Po zjištění provádění stavby v rozporu s vydaným stavebním povolením bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. Stavebník využil zákonné možnosti dodatečného povolení, které mu bylo následně vydáno. Ve věci parkování, souhlasu města a policie, uvádím, že tato část stavby je předmětem řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby.

Parkování chodníku je nutné řešit s jednotlivými řidiči jako přestupek podle dopravních předpisů -  Městské police a státní policie ČR.

Levaiová Hana
Městský úřad Mikulov
Odbor ÚP a SŘ
úřad územního plánování
Tel.č.: 519 444 567
Email: levaiova@mikulov.cz
www.mikulov.cz

---

Co se hotelu Golf Garni týče. Řešíme zde nahodile přestupky proti plynulosti a bezpečnosti sil. provozu, které nám přísluší řešit podle zákona. A nutno dodat, že je jich minimum. Nevhodné parkování na ul. Střelnická je v souladu, pokud není vozidlo (myslím, že se jedná o Avii) v protisměru. A to jsme již také řešili s řidičem. Parkování na ul. Venušina - tam by nesmělo stát ani jedno jediné vozidlo! Protože komunikace je obousměrná a při parkování na té, či oné straně nezůstane volně průjezdného jízdního pruhu v minimální šiři 3m. A na ul. Na Hradbách se pravděpodobně jedná také o Avii a zde je vše v pořádku. Protože je komunikace dostatečně široká.
Pouze dodávám, že Mikulov je historickým městem s úzkými ulicemi a není jiné možnosti, než parkování místy tolerovat, či celý Mikulov z převážné části zjednosměrnit. Nejsem zastáncem řešení pokutovat řidiče za nedodržení 3m - to bychom nedělali nic jiného a bylo by to v našich podmínkách nesmyslné.

za MP Mikulov Hamerník Jiří
velitel

Ilustrační obrázek

RSS zdroje novinek

Novinky z Mikulova přímo do vaší RSS čtečky. Co je to RSS?

Archiv novinek

Zobrazit fotogalerii