Mikulov

Homepage > Culture, Sport, Leisure Time > pro opakované veřejné projednání:
návrh - ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV

pro opakované veřejné projednání:
návrh - ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV

TEXTOVÁ ČÁST:

VÝKRESOVÁ ČÁST:

 

publicita

Územní plán Mikulov
Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0000264
Prioritní osa 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Specifický cíl cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Cílem tohoto projektu je vytvoření nového územního plánu, který bude v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v zákoně č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; navrhnout územně plánovací dokumentaci odpovídající současných potřebám a záměrům města a také řešící potřeby a záměry fyzických a právnických osob; zajistit rozvoj města; koncepčně vyřešit chybějící dopravní a technickou infrastrukturu pro navrženou výstavbu; chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel.
Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.
Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 1 159 180,-Kč

September 2020

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Cultural Calendar RSS