Mikulov

Homepage > Culture, Sport, Leisure Time > Organizační struktura úřadu

Organizační struktura úřadu

Zde najdete informace o struktuře samosprávy města, odborech a jejich činnosti. Na stránkách jednotlivých odborů si můžete stáhnout formuláře, které se vážou k agendě příslušného odboru.

Organizační struktura - graf

Společné činnosti odborů

Všechny níže uvedené organizační útvary městského úřadu (dále jen odbory) zajišťují tyto činnosti:

 • připravují podklady pro jednání orgánů města v rozsahu níže specifikované náplně činnosti příslušného odboru
 • plní usnesení orgánů města
 • zpracovávají statistické výkazy ve věcech níže specifikované náplně činnosti příslušného odboru
 • pokud vykonávají úkony zpoplatněné správním poplatkem, vyměřují tyto poplatky a kontrolují jejich zaplacení před provedením úkonu, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak
 • rozhodují o podávání informací podle zvláštního zákona a vnitřního předpisu
 • vyřizují stížnosti ve věcech patřících do náplně činnosti jednotlivých odborů s výjimkou případů, kdy stížnost směřuje proti vedoucímu odboru,
 • stížnosti doručené přímo odboru předávají k evidenci odboru organizačnímu a vnitřních věcí.
 • v rozsahu své působnosti odborně metodicky usměrňují právnické osoby a organizační složky, které zřizuje nebo zakládá město,
 • zajišťují řádné hospodaření se svěřenými finančními prostředky a s materiálně technickými prostředky;
 • zajišťují úkoly související s obranou státu a krizovým řízením; konkretizace těchto úkolů pro jednotlivé odbory je obsažena v příloze č. 1/1
 • zajišťují ochranu utajovaných skutečností dle pokynů bezpečnostního ředitele
 • zajišťují a kontrolují dodržování všech právních předpisů v rozsahu své působnosti;
 • pomáhají v činnosti komisím RM a výborům ZM v rozsahu svojí působnosti
 • v rámci své působnosti sledují (vedle odboru regionálního rozvoje a investic) možnosti získání finančních prostředků a dotací na rozvoj města a předkládají v tomto smyslu návrhy vedení města
 • kontrolují zaplacení pokut, které uložily; uplynula-li marně lhůta k zaplacení pokuty, zašlou povinnému písemnou upomínku. Není-li pokuta zaplacena ani v náhradní lhůtě, předají spis finančnímu odboru k vymáhání pohledávky
 • při zadávání zakázek jsou povinni postupovat podle platného zákona a vnitřního předpisu
 • odbor, který předkládá do příslušného orgánu města návrh na poskytnutí podpory malého
  rozsahu (de minimis) informuje sekretariát tajemníka o jejím schválení nejpozději do dvou
  dnů od schválení. Informace bude obsahovat údaje potřebné pro zaznamenání do
  centrálního registru podpor malého rozsahu
 • na základě žádosti předkládají odboru životního prostředí podklady pro vydávání
  koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek

July 2020

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Cultural Calendar RSS