Mikulov

Muzejní spolek v Mikulově, z.s.

Původní Muzejní spolek byl založen v roce 1913. Jeho začátky byly velice skromné: nadšení členové sbírali antikvity a kuriozity, které ponejprv vystavili v roce 1922. Tím byly položeny základy mikulovského muzea. Jeho prvním kustodem a posléze ředitelem se stal PhDr. Karel Jüttner (1883–1959), který po válce rozšířil působnost muzea na celý region.

Ilustrační obrázekObnovený Muzejní spolek byl ustaven valnou hromadou 4. září 1992. Za téměř třicet let činnosti uskutečnil mnoho přednášek a vlastivědných procházek. Pořídil několik památníků významných osobností, majících vztah k Mikulovu (např. Jűttner, Lorm, Mucha, Sonnenfels, František Dietrichstein, Gajdoš) zahájil také rekonstrukci židovského hřbitova. Inicioval několik výstav, koncertů a besed, zasadil se o spartaci archivních hudebních děl nebo pořídil faximile výsad mikulovské židovské obce. Svou činností inspiroval k podobným akcím i jiné subjekty mikulovského kulturního života.

Současně muzejní spolek spolupracuje zejména s Regionálním muzeem v Mikulově, Státním okresním archivem Břeclav se sídlem v Mikulově a Městem Mikulov. Svoje kontakty postupně rozšiřuje i na další obdobné spolky v regionu, ale i ze vzdálenějších míst.

Hlavním posláním a činností spolku je zejména:
a) podílet se na dokumentaci všestranného vývoje regionu a podporovat tak činnost Regionálního muzea v Mikulově, p. o. (dále též „muzeum“)
b) pořádat přednášky, konference, exkurze, zájezdy, výstavy a další kulturní akce, při nichž může být vybíráno dobrovolné či stanovené vstupné
c) vydávat a distribuovat informační bulletin se zprávami o činnosti spolku nebo muzea, o historii a současnosti regionu a publikace, brožury, letáky a další materiály vlastivědného i jiného charakteru
d) získávat finanční prostředky na doplňování sbírkových fondů muzea, na jejich ošetřování (konzervace, restaurování) a na financování výstav
e) spolupracovat se sdělovacími prostředky při propagaci vlastivědné a související činnosti spolku a muzea
f) spolupodílet se na zachování a obnově mikulovského zámku a jiných kulturních památek a uměleckých děl minulosti i současnosti v území své působnosti
g) spolupracovat se školami při vlastivědné a osvětové výchově
h) spolupracovat s dalšími spolky a institucemi
ch) poskytovat poradenskou a konzultační činnost
i) pro zabezpečení své činnosti vytvářet administrativní i ekonomické podmínky v rámci výše uvedené hlavní činnosti spolku;
Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

Muzejní spolek má přibližně kolem 50 řádných členů, čestné členství udělil 23 osobnostem. Z již zemřelých to jsou Dobromila Brichtová, PhDr., Eduard Červený, Bohumír Franek, Rudolf Gajdoš, Zdenka Jelínková, Jaroslav Koželuha, Stanislav Krátký, Zlatislava Krůzová, Ivan Petrželka, Vojtěch Samec, Jaromír Tomeček a Rudolf Vodička. Doposud žijícími čestnými členy jsou Mgr. Nikos Armutidis, PaedDr. Jarmila Červená, prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc., Ing. Gertrude Gröll, Hermína Hlaváčková, PhDr. Emil Kordiovský, Josef Lawitschka, Vlastimil Němeček, MUDr. Zdeněk Pluháček, Mgr. Svatopluk Vrbka a Josef Zapletal.

Od roku 2019 je Muzejní spolek v Mikulově vedený jako zapsaný spolek (z.s.) vedený sedmičlenným výborem (RNDr. Jiří Matuška – předseda, Danuška Souchopová – místopředsedkyně, Mgr. Petr Kubín, Vojtěch Příbramský, Jan Strouhal, Jarmila Svozilová, Mgr. Josef Šuba) a rozhoduje o zásadních věcech svojí členskou schůzí.

Kontakt