Mikulov

Sekretariát tajemníka

Jméno a příjmeníStručná prac. náplňTelefonE-mailČíslo dveří
JUDr. Jiří Večeřa Tajemník 519 444 600 vecera@mikulov.cz 245
Bc. Jana Kubánková

Zajišťování personální agendy, mzdové agendy, zajišťování administrativy tajemníka, evidence stížností a petic

519 444 667 kubankova@mikulov.cz 243
Bc. Magdalena Krčmová Krizové plánování a IZS (integrovaný záchranný systém), správce Centra volného času, dětská hřiště 519 444 545 krcmova@mikulov.cz 403
Bc. Petr Zoubek

Obecně závazné vyhlášky a nařízení, smlouvy, zastupování před soudem, vyvlastňovací řízení, právo shromažďovací, obchodní společnosti města

519 444 559 zoubek@mikulov.cz 242

Tajemník

Tajemník je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu
  • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce

Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.