Mikulov

Odbor finanční

Zaměstnanci a kontakt

Odbor finanční

agenda účetnictví, rozpočtu a správy místních poplatků

 • zpracování rozpočtu města, včetně organizačních složek a sledování jeho plnění
 • kontrola a vyhodnocení rozpočtu příspěvkových organizací města a jejich metodické vedení v oblasti rozpočtování v souvislosti se zpracováním závěrečného účtu města
 • účetnictví, vč.zpracování návrhů vnitřních předpisů o účetnictví
 • fakturace, úhrada faktur
 • vyúčtování cestovních příkazů
 • odvody ekologických poplatků
 • evidence pokutových bloků, jejich vyúčtování krajskému úřadu
 • předpisy pokut Městské policie, řešení pokud na místě nezaplacených, včetně upomínkování a vymáhání
 • zpracování podkladů z OK NOUZE, krytování a výplata sociálních dávek
 • zajišťování styku s bankami
 • vyřizování úvěrů pro město
 • zpracování statistických výkazů v rozsahu náplně činnosti odboru
 • veřejné sbírky
 • agenda místních poplatků, vč. jejich správy
 • výherní hrací přístroje
 • povolování loterií a tombol
 • zajišťování ročního auditu hospodaření města
 • daňové záležitosti města jako právního subjektu
 • vedení evidence a zajišťování vymáhání pohledávek města vzniklých z místních poplatků, správních poplatků a sankcí uložených ve správním řízení města vzniklých z místních poplatků, správních poplatků a sankcí uložených ve správním řízení
 • spolupracuje s příslušnými odbory při vyúčtování dotací poskytnutých městu

agendy školství, kultury a kontroly

státní správa ve školství

 • výkon státní správy na úseku školství pro správní obvod obce s rozšířenou působností
 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení ve správním obvodu
 • zpracovává a předkládá Krajskému úřadu JMK (dále jen krajský úřad) rozbor hospodaření s prostředky přímých výdajů ve správním obvodu
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem a předává je krajskému úřadu
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy ve správním obvodu a předává je krajskému úřadu
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí a statistické výkazy za školy ve správním obvodu a předává je krajskému úřadu, ministerstvu, popř. jím pověřené organizaci

samospráva ve školství

 • zpracovává návrhy příspěvků příspěvkovým organizacím, které jsou ve správě odboru
 • shromažďuje finanční podněty a spolupracuje při zpracovávání návrhu příslušné kapitoly rozpočtu města na kalendářní rok
 • zpracovává ekonomické statistiky a rozbory hospodaření příspěvkových organizací
 • eviduje a sleduje naplněnost mateřských škol a základních škol
 • zpracovává podklady pro vyhlášky o spádových obvodech základních škol a o zápisu dětí do základních a mateřských škol, spolupracuje při organizaci školního roku
 • stanovuje prázdninový provoz mateřských škol
 • propočítává neinvestiční výdaje na jednoho žáka v základní škole a předkládá návrh fakturace plateb za dojíždějící žáky s trvalým pobytem v jiných obcích, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách zřizovaných městem Mikulov
 • prování zápis, změny a výmaz v rejstříku škol a školských zařízení
 • vede platovou a personální agendu ředitelů škol, školských zařízení zřizovaných městem, připravuje návrhy platů a odměn pro schválení v radě
 • připravuje návrh zásad pro poskytování příplatků za vedení, osobních, zvláštních příplatků a odměn pro ředitele škol, školských zařízení zřizovaných městem
 • zabezpečuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele PO vykonávající činnost školy
 • zpracovává, kontroluje a vkládá údaje do informačního systému o platech
 • metodicky řídí příspěvkové organizace vykonávající činnost mateřské školy, základní školy

kontrolní činnost

 • veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací, žadatelů a příjemců podpory z rozpočtu města Mikulova
 • vnitřní kontrola
 • kontrola uplatňování a dodržování vnitřních předpisů města a zákonných norem všemi odbory úřadu a zaměstnanci
 • prověřování plnění úkolů z porad vedoucích, příkazů tajemníka
 • kontrola oprávněnosti, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků (následná kontrola vybraných operací)
 • kontrola vynakládání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem, rozpočtovými změnami a rozpočtovými pravidly
 • kontrola řádného hospodaření s majetkem města – efektivní, účelné využívání, evidence, inventarizace
 • ostatní kontrola
 • tématické kontroly na základě požadavků orgánů města
 • kontroly na základě stížností a podnětů
 • kontroly organizací založených městem Mikulov (Tedos s.r.o., Mikulovská rozvojová s.r.o.)
 • kontroly přijatých nápravných opatření
 • zpracování pololetního plánu kontrolní činnosti a jeho realizace
 • eviduje a ukládá protokoly z provedených veřejnoprávních kontrol
 • zpracovává písemné zprávy (protokoly) z provedených kontrol, které postupuje k dalšímu projednání v orgánech města a podává návrhy na případné odstranění zjištěných nedostatků
 • hodnotí účinnost vnitřního kontrolního systémupředkládá, eviduje materiály RM vztahující se k společnostem zřízeným městem Mikulov
 • zpracovává roční zprávy o výsledcích finančních kontrol a předkládá je KÚ
 • připravuje návrhy na změnu či doplnění interních předpisů
 • vede evidenci osobních účtů zaměstnanců
 • zabezpečuje vkládání dat, kontrolu - Benchmarkingová iniciativa 2005
 • zaznamenává do centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis) schválené podpory ve lhůtě a rozsahu stanoveném obecně závazným právním předpisem

vzájemné vztahy mezi městem a organizacemi založenými městem

 • předkládá, eviduje materiály RM vztahující se k společnostem založeným městem Mikulov
 • metodicky řídí příspěvkové organizace zřizované městem Mikulov (základní a mateřské školy, Mikulovskou sportovní, G-centrum Mikulov p.o.)
 • koordinuje činnost Městské knihovny
 • zakládá účetní závěrky, výroční zprávy o hospodaření, zprávy a zápisy dozorčích rad

agenda informatiky

 • navrhuje směry krátkodobého i dlouhodobého vývoje komplexního informačního systému úřadu a tyto realizuje
 • řeší požadavky na hardware a software podle potřeb úřadu
 • zajišťuje správu a údržbu počítačové sítě
 • zajišťuje správu, údržbu a opravy výpočetní techniky
 • zajišťuje správu, údržbu a opravy telekomunikační sítě
 • zajišťuje správu, údržbu a opravy elektronických zabezpečovacích systémů
 • zajišťuje správu a údržbu komplexního informačního systému
 • zajišťuje bezpečnost a zálohování dat
 • poskytuje uživatelskou podporu a metodické vedení pracovníkům úřadu v oblasti výpočetní techniky
 • zajišťuje správu vnitřního informačního systému GINIS, vyhodnocování požadavků koncových uživatelů a jejich
 • následná realizace ve spolupráci s dodavatelem
 • zajišťování funkčnosti internetových stránek města, jejich aktualizaci vč. jednání se správcem
 • plní funkce datového centra a vzdělávacího centra v rámci e-Governmentu
 • zajišťuje technické zabezpečení vydávání výpisů z evidence v rámci projektu CZECH POINT
 • zajišťuje aktualizaci údajů v Seznamu orgánů veřejné moci
 • zajišťuje roli „ohlašovatele působnosti v agendách“ a zajišťuje oznámení o vykonávání působnosti v agendě (AISRP Působnostní)
 • realizuje školení zaměstnanců oblasti IT

ostatní činnosti

 • zajišťuje agendu sportu a práce s mládeží
 • zajišťuje agendu dotací z rozpočtu města; zejména evidenci žádostí, příprava materiálů pro orgány města, příprava smluv o poskytování podpory z rozpočtu města, kontrola jejich plnění
 • zabezpečuje aktualizace pravidel pro poskytování podpory z rozpočtu města Mikulova
 • vydává, eviduje stravenky zaměstnancům