Mikulov

Odbor majetkoprávní

Zaměstnanci a kontakt

Odbor majetkoprávní

 • evidence majetku města včetně jeho inventarizace
 • zajišťuje přípravu podkladů pro nakládání s majetkem města, vč. realizace rozhodnutí orgánů ve věcech nakládání s majetkem města
 • spolupráce se zpracovatelem při tvorbě pozemkových úprav a při obnově operátu (SPI a SGI) novým mapováním
 • příprava podkladů převodů majetku jiných vlastníků do vlastnictví města, vč. realizace rozhodnutí orgánů města v těchto věcech
 • tvorba smluv týkajících se nemovitostí, zejména smluv kupních, nájemních, darovacích a jiných
 • centrální evidence smluv, kde je smluvní stranou město Mikulov, nebo se jedná o majetek ve vlastnictví města spravovaný jiným subjektem (nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání)
 • evidence a vymáhání pohledávek vzniklých ze smluvních vztahů
 • právní posuzování návrhů smluv, kde je smluvní stranou město Mikulov a vychází z náplně činnosti odboru majetkoprávního
 • zastupování města před soudem ve věcech vycházejících z náplně činnosti odboru majetkoprávního
 • agenda bytového hospodářství mimo zajišťování oprav a údržby bytových prostor a společných prostor
 • agenda ztrát a nálezů
 • zpracování výroční zprávy dle zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejňování poskytnutých informací na webových stránkách města
 • vedení centrální evidence vnitřních předpisů, vč. evidence o jejich průkazném předání ostatním odborům
 • vedení centrální evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení vydaných orgány města
 • vedení centrální evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení zaslaných městu Krajským úřadem Jihomoravského kraje
 • zajištění zveřejnění právních předpisů města a kraje v souladu s platnými právními předpisy
 • evidence majetku města, vč. budovy městského úřadu vybavení
 • spolupracuje se starostou při úkonech souvisejících s případným zaznamenáním závěti
 •