Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Organizační struktura úřadu > Odbor organizační a vnitřních věcí

Odbor organizační a vnitřních věcí

Zaměstnanci a kontakt

Odbor organizační a vnitřních věcí

 • příprava jednání zastupitelstva a rady města, včetně pořizování zápisů z jednání
 • administrativa starosty a místostarostů
 • podatelna, pokladna, telefonní ústředna
 • příprava a organizace voleb
 • občanské průkazy
 • cestovní doklady
 • evidence obyvatel
 • matrika, ohlašovna
 • spisová služba
 • úřední deska, vč. elektronické úřední desky
 • přidělování čísel popisných, čísel orientačních a čísel evidenčních budovám ve městě
 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace), vč. zajišťování zkoušek způsobilosti k provádění vidimace a legalizace úředníků zařazených do obecních úřadů
 • zajišťuje funkci pracoviště CzechPOINT
 • příjem žádostí o státní občanství ČR
 • zajišťování skládání státoobčanského slibu
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • vystavuje a eviduje objednávky města
 • zajišťuje administrativní potřeby, kancelářskou techniku a kancelářské vybavení úřadu
 • zajišťuje provoz úřadu, vč. úklidu, údržby a zabezpečení budovy
 • evidence silničních vozidel a zvláštních vozidel
 • výdej dat (exekuce, soudy, dědictví)
 • tachografy
 • paměťové karty vozidel
 • schvalování technické způsobilosti vozidel, vč.vozidel dovezených ze zahraničí
 • stavba a přestavba vozidel
 • evidence řidičů, řidičských průkazů a řidičských oprávnění
 • výdej dat z evidence řidičů (soudy, státní zastupitelství, žadatelé o řid.oprávnění)
 • bodový systém řidičů
 • paměťové karty řidičů
 • evidence autoškol
 • přezkoušení uchazečů o získávání a rozšíření oprávnění k řízení motorových vozidel
 • projednávání přestupků na úseku dopravy
 • projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě, proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku a dalších přestupků podle vnitřního předpisu
 • projednávání žádostí ve věci zadržení řidičského průkazu
 • projednávání žádostí ve věci prominutí zbytku trestu uloženého ve správním řízení
 • projednávání přestupků proti pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (dle české kanceláře pojistitelů)
 • sdělení informací pojišťovnám v rámci šetření dopravních nehod
 • evidence a archivace přestupků
 • BESIP
 • zajišťuje agendu spolupráce s partnerskými městy

Formuláře