Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Organizační struktura úřadu > Odbor rozvoje a živnostenského podnikání

Odbor rozvoje a živnostenského podnikání

Zaměstnanci a kontakt

Odbor rozvoje a živnostenského podnikání

 • příprava a realizace investičních akcí města (včetně zajištění podkladů pro územní rozhodnutí, stavební povolení, zadávání veřejných zakázek, kolaudace a závěrečného vyhodnocení staveb),
 • zpracování podkladů k žádostem o dotace z evropských fondů a státního rozpočtu na investiční akce města, vedení jejich administrativy včetně závěrečného vyúčtování,
 • péče o historické centrum města v rámci programu regenerace městské památkové rezervace,
 • konzultace a metodická pomoc ostatním odborům v oblasti přípravy a realizace staveb,
 • příprava podkladů pro vyhlášení stavebních záměrů města, především v oblasti investiční výstavby,
 • vyjadřování se k územně plánovací dokumentaci města,
 • zajišťování oprav a údržby chodníků a komunikací v majetku města,
 • zajišťování údržby cyklostezek v územním obvodu města,
 • zajišťování ostatních úkolů regionálního rozvoje a tvorby strategických koncepcí,
 • příprava a zpracování žádostí o dotace a vedení jejich administrativy včetně závěrečného vyúčtování,
 • monitoring možností využívání dotačních titulů z různých fondů, sledování vyhlašování výzev k předkládání žádostí o finanční podporu,
 • rozvoj cestovního ruchu ve městě i regionu, komunikace se subjekty činnými v této oblasti včetně TIC Mikulov,
 • zajišťování propagace města jako turistické destinace,
 • aktualizace internetových stránek města v částech týkajících se cestovního ruchu, propagace města a informací pro podnikatele,
 • zajišťování agendy administrace dotací ze státního rozpočtu na zřizování míst CzechPOINT pro obce v územním obvodu města, případně dalších dotací v rámci elektronizace veřejné správy (eGovernmentu),

činnosti v oblasti kultury

 • spolupracuje s právnickými osobami založenými městem na úseku kultury
 • vytváří předpoklady pro kulturní činnost, koordinuje nabídku programů, spolupracuje při sestavování plánu kulturních akcí a sleduje jeho dodržování
 • dává podklady pro vystavení objednávek jednotlivých kulturních akcí a kontroluje jejich plnění
 • zajišťuje a kontroluje plnění práv a závazků vyplývajících ze smluvních vztahů s Mikulovskou rozvojovou s.r.o.
 • shromažďuje finanční podněty a spolupracuje při zpracování návrhu příslušné kapitoly rozpočtu města na kalendářní rok
 • zabezpečuje distribuci Zpravodaje města Mikulova

úsek památkové péče

 • vydávání závazných stanovisek k obnově památek a k úpravám ostatních objektů v památkově chráněných územích,
 • výkon státního stavebního dohledu při obnově památek a ostatních objektů,
 • vyjadřování se k prohlašování věci za kulturní památku,
 • vedení seznamu kulturních památek v územním obvodu úřadu a spolupráce s krajským úřadem při tvorbě podrobné databáze kulturních památek Jihomoravského kraje,
 • zajišťování agendy dotací z rozpočtu města poskytovaných na obnovu kulturních památek na území města,
 • administrace žádostí o dotace na obnovu památek poskytovaných ze státního rozpočtu v rámci dalších programů

oddělení obecní živnostenský úřad

 • zajišťuje výkon státní správy a správních činností na úseku živnostenského podnikání
 • provádí kontrolní činnost v rozsahu daném ustanoveními živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a dalších právních předpisů souvisejících s živnostenským podnikáním
 • vede živnostenský rejstřík
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání z podnětu jiných orgánů, právnických a fyzických osob
 • vyřizuje stížnosti, podněty a připomínky na úseku živnostenského podnikání
 • spolupracuje při kontrolní činnosti s orgány policie, soudy, správními orgány a úřady, ČOI, celními úřady apod.
 • zajišťuje výkon státní správy a správních činnosti včetně kontroly na úseku zemědělského podnikání
 • vykonává cenovou kontrolu na území Města Mikulova
 • vydává ověřené výstupy z obchodního a živnostenského rejstříku
 • vykonává činnost centrálního registračního místa (CRM)
 • zajišťuje funkci pracoviště CzechPOINT