Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Organizační struktura úřadu > Odbor stavební a životního prostředí

Odbor stavební a životního prostředí

Zaměstnanci a kontakt

Odbor stavební a životního prostředí

 • vykonává činnost stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro vymezený správní obvod
 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • vydává územní souhlas
 • poskytuje územně plánovací informace
 • vydává souhlasy s ohlášením staveb
 • vydává stavební povolení, změnu stavby před dokončením
 • vydává kolaudační souhlas
 • povoluje předčasné užívání stavby
 • povoluje zkušební provoz
 • potvrzuje existenci stavby
 • povoluje změnu v užívání stavby
 • povoluje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • vykonává kontrolní prohlídky staveb
 • nařizuje nezbytné úpravy
 • poskytuje stavební příspěvek
 • nařizuje údržbu stavby
 • nařizuje vyklizení stavby
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • povoluje výjimky z obecných požadavků na výstavbu
 • vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu
 • ukládá pořádkové pokuty
 • ukládá pokuty za přestupky a správní delikty
 • vede archiv stavebního úřadu
 • vykonává činnost úřadu územního plánování dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro vymezený správní obvod
 • pořizuje územní plány obcí, jejich změny a územně plánovací podklady
 • pořizuje regulační plány, jejich změny
 • pořizuje pro své správní území analytické podklady
 • podává krajskému úřadu návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod
 • zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování
 • poskytuje územně plánovací informace
 • vymezuje zastavěné území
 • vydává stanoviska jako dotčený orgán územního plánování

Činnost vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl –
působnost pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu s rozšířenou působností

 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu a omezení plavby plavidel se spalovacími motory na povrchových vodách
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami (k jejich odběru; k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci; k využívání jejich energetického potenciálu; k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání; k jinému nakládání s nimi).
 • vydává povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních.
 • vydává povolení k nakládání s vodami k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
 • povoluje pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr a jiné nakládání s povrchovými a podzemními vodami, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, a zřizování, změny a odstraňování vodních děl, která s tímto odběrem nebo nakládáním souvisejí
 • vydává povolení k některým činnostem – k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích, k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku, ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů, k zasypávání odstavených ramen vodních toků, k vrácení vodního toku do původního koryta
 • vykonává činnosti speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl – vydává stavební povolení, povolení ke změnám stavby před dokončením, změny užívání staveb, vydává povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením, povolení ke zkušebním provozu, vydává povolení k trvalému užívání staveb, vydává kolaudační souhlas
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace
 • vydává souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry
 • vydává vyjádření k záměrům (umístění, provedení nebo odstranění stavby nebo zařízení, nebo provádění jiné činnosti) které mohou ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství podzemních a povrchových vod
 • stanovuje ochranná pásma k ochranně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemních nebo povrchových vod využitelných pro zásobování pitnou vodou
 • stanovuje ochranná pásma vodních děl
 • ukládá nebo přijímá opatření k nápravě stavu, pokud povrchové vody uvedené ve vyhlášce přestanou odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupání
 • stanovuje minimální zůstatkový průtok a minimální hladinu podzemních vod
 • schvaluje plány opatření pro případy havárie a řídí práce při zneškodňování havárií
 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu, např. k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií
 • rozhoduje v pochybnostech o hranici koryta vodního toku, o tom, zda jde o vodní dílo,
 • rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím, nebo její část umístěna
 • ukládá povinnost zpracovat a předložit ke schválení manipulační popřípadě provozní řád vodního díla
 • zařazuje vodní dílo do I-IV kat. TBD a rozhoduje o povinnosti zajistit TBD, o jeho rozsahu a podmínkách jeho provádění a kontroluje provádění TBD
 • vykonává funkci povodňového orgánu v období mimo povodeň
 • provádí povodňové prohlídky a na základě jejich výsledku ukládá vlastníkům pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území odstranění předmětů, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů, nebo průběh povodně
 • potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností
 • dozírá na dodržování povinností stanovených zákonem o vodách nebo povinností podle něj uložených a v rozsahu své působnosti ukládá opatření k odstranění zjištěných závad
 • provádí dozor nad vodními díly
 • ukládá pokuty, nejde-li o trestný čin, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě v případech taxativně uvedených v zákoně o vodách
 • vede vodoprávní evidenci jím vydaných rozhodnutí
 • vede archiv vodoprávního úřadu
 • rozhoduje o rozsahu oprávnění stavebníka, vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace v případě sporu o tato oprávnění daná zákonem
 • zpracovává předložené vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací a předává je ministerstvu
 • schvaluje kanalizační řád
 • povoluje vypouštění odpadních vod do kanalizace, které k dodržení nejvyšší míry znečištění dle kanalizačního řádu vyžadují předčištění
 • povoluje výjimky z ochranného pásma vodovodu a kanalizace
 • povoluje činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace v případě, že k nim žadatel nezíská písemný souhlas vlastníka příp. provozovatele vodovodu a kanalizace
 • ukládá pokuty fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních předpisů a právnickým osobám v případech vymezených zákonem

výkon státní správy dle zákona o odpadech:

 • udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady,
 • udělení souhlasu s upuštěním od třídění odpadů,
 • podání návrhu ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů,
 • vedení a zpracování evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi,
 • kontrola dodržování právních předpisů v oblasti nakládání s odpady fyzickými a právnickými osobami vč. ukládání nápravných opatření a pokut
 • vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby OŽÚ, v územním a stavebním řízení, k připravovaným změnám výroby,

výkon státní správy dle zákona o ovzduší:

 • evidence malých a středních stacionárních zdrojů znečištění,
 • rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší,
 • nařízení odstranění závad u malých spalovacích zdrojů, vč. uložení opatření a pokut,
 • vyjádření ke stavbám z hlediska ochrany ovzduší,
 • vyhlášení regulačních opatření k omezení emisí ze stacionárních zdrojů,
 • kontrola účinnosti spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých stacionárních zdrojů, vč. uložení pokut.

výkon veřejné správy dle zákona o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících:

 • vydávání povolení, pozastavení nebo zákazu kácení dřevin, nařizování náhradní výsadby,
 • vyhlášení památných stromů, vydávání stanovisek k zásahům do registrovaných VKP i VKP ze zákona
 • zajišťování údržby VKP a památných stromů, vyhlašování přechodně chráněných ploch a zajištění péče o ně,
 • vydávání stanovisek k odlesňování a zalesňování, odbahňování rybníků, k zásahům do významných krajinných prvků apod.
 • vedení přehledu o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách vč. vydávání souhlasu k jejich zřizování, příp. rušení,
 • vymezení místního územního systému ekologické stability, posuzování zásahu do tohoto systému,
 • vydávání souhlasu k výkonu práva myslivosti a rybářství vč. ukládání opatření,
 • vydávání vyjádření a stanovisek ke krajinnému rázu pro územní a stavební řízení,
 • poskytování informací o životním prostředí,
 • zajišťování obecné ochrany volně žijících ptáků,
 • výkon zbytkové kompetence dle zákona o ochraně přírody a krajiny,
 • zjišťování rozsahu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů
 • vydává za Městský úřad Mikulov koordinovaná stanoviska nebo
  koordinovaná závazná stanoviska ve smyslu § 4 odst. 6 stavebního zákona.

výkon státní správy dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu:

 • udělování souhlasu s vynětím půdy ze ZPF,
 • vydávání rozhodnutí o finančních odvodech za vynětí půdy ze ZPF,
 • vydávání rozhodnutí o odstranění nesouladu mezi skutečností a stavem v operátu KN,
 • rozhodování v pochybnostech zda se jedná o pozemky náležící do ZPF
 • udělení souhlasu se změnou kultury na ornou půdu, k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, pokud je dotčen ZPF, k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest,
 • kontrolní činnost, schvalování plánů rekultivace,
 • evidence karanténních činitelů.

výkon státní správy dle zákona o lesích a předpisů souvisejících:

 • rozhodování o pozemcích určených k plnění funkcí lesa,
 • vydávání souhlasů k územně plánovací dokumentaci a stavbám do 50 m od lesa
 • povolení výjimek ze zákazu některých činností v lese,
 • ukládání opatření k zajištění bezpečnosti osob a ochraně majetku před škodami způsobenými padáním kmenů, sesuvem půdy, pádem stromů,
 • vykonávání dozoru nad dodržováním lesního zákona
 • rozhodování o dělení lesních pozemků,
 • rozhodování o odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha,
 • rozhodování o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese,
 • rozhodování o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese,
 • rozhodování o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře,
 • ustanovení lesní stráže a zrušení ustanovení lesní stráže,
 • ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků vč. ukládání pokut,

výkon státní správy dle zákona o myslivosti:

 • registrace honebního společenstva,
 • vydávání rozhodnutí o uznání honitby, o uznání hranic honiteb, obor, bažantnic,
 • schvalování nájemních smluv na pronájem honiteb,
 • jmenování a odvolávání mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže,
 • schvalování plánů chovu a lovu spárkaté a drobné zvěře,
 • povolování mimořádného odstřelu, ukládání úprav stavu zvěře, určení minimálního a normovaného stavu zvěře, ukládání pokut,
 • zařazování honitby do bonitních tříd,
 • rozhodnutí o vydání loveckého lístku nebo o jeho odebrání,

výkon státní správy na úseku rybářství - zejména:

 • vydávání rybářských lístků,
 • projednání náhrady škod,
 • ustanovení a rušení rybářské stráže,

výkon veřejné správy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání

 • příprava obecně závazných vyhlášek o nařízení mimořádných veterinárních opatření na návrh krajské veterinární správy
 • schvalování míst, na nichž lze konat svody zvířat a povolování jejich konání po stanovení veterinárních podmínek krajskou veterinární správou
 • rozhodování o odebrání týraného zvířete na základě návrhu krajské veterinární správy
 • zajištění péče o odchycená opuštěná zvířata v útulku (útulek je ve vlastnictví Města Břeclav, umisťování psů probíhá na základě příkazních smluv mezi jednotlivými obcemi a Městem Břeclav, výlučným dodavatelem služeb a provozovatelem je pan Pavel Kočvara)

výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče

 • přijímá oznámení o výskytu nebo o podezření z výskytu karanténních škodlivých organismů a tato předkládá státní rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 • ukládání pokut ve věci šíření škodlivých organismů na základě odborného posudku státní rostlinolékařské správy
 • plnění povinností na úseku ochrany včel, zvěře a ryb podle zákona o rostlinolékařské péči

odpadové hospodářství města a správa zeleně

 • výkon agendy odpadového hospodářství
 • řešení tzv. „černých skládek“ a autovraků odstavených mimo pozemní komunikace
 • zapojování podnikatelů do systému odpadového hospodářství města
 • zajištění možnosti separace využitelných složek komunálních odpadů
 • environmentální osvětová činnost
 • výkon správy veřejné zeleně na pozemcích k.ú. města
 • zajišťování údržby veřejné zeleně – kácení dřevin, sečení travnatých ploch, nové a náhradní výsadby veř. zeleně, návrhy výsadeb
 • Správa pohřebnictví ve městě, vyjma správy majetku města

ostatníčinnosti

 • výkon agendy válečných hrobů a pietních míst
 • projednávání správních deliktů a přestupků v rámci působnosti svěřené zvláštními předpisy a dle vnitřního předpisu MěÚ
  správa lesů

speciální stavební úřad pro silnice II. a III. třídy, pro místní komunikace a pro veřejně přístupné účelové komunikace

 • přijímá ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací
 • vydává stavební povolení a prodlužuje jeho platnost
 • rozhoduje o změně stavby před jejím dokončením
 • vydává kolaudační souhlas
 • povoluje změnu v užívání stavby a rozhoduje o dodatečném povolení stavby
 • rozhoduje o povolení a o nařízení odstranění stavby
 • vydává výzvu k zjednání nápravy
 • rozhoduje o zastavení stavby

dopravní úřad

 • je dopravním úřadem podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a prováděcí a vyhlášky č. 478/2000 Sb. pro taxislužbu a pro městskou autobusovou dopravu
 • vydává a odebírá ve správním řízení průkazy pro řidiče taxislužby
 • provádí komplexní kontrolní činnosti v rámci výkonu státního odborného dozoru u provozovatelů taxislužby a městské hromadné dopravy
 • vede evidenci údajů o dopravcích v centrálním registru dopravců
 • posuzuje splnění podmínek k udělení licencí na provozování linkové osobní dopravy (městské autobusové dopravy), uděluje a odnímá licence na provozování městské autobusové dopravy
 • vydává osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě
 • schvaluje jízdní řády městské autobusové dopravy

silniční správní úřad

 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města
 • ve správním obvodu obce s rozšířenou působností vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad
 • ve správním obvodu obce s rozšířenou působností vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, a veřejně přístupných účelových komunikací
 • vydává povolení k vzájemnému připojení silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a sousedních nemovitostí zřízením sjezdů a křižovatek
 • vydává povolení ke zvláštnímu užívání silnic II., III. třídy, místních komunikací pro 1. umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, 2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.), 3. provádění stavebních prací, 4. zřizování vyhrazeného parkování, 5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, 6. audiovizuální tvorbu, 7. umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech, 8. pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, 9. výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost
 • vydává dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání silnic II. a III. třídy, místních komunikací po odstranění havárie inženýrské sítě nebo jiného vedení
 • rozhoduje o odstranění zdroje ohrožení silnic II. a III. třídy a místních komunikací
 • vydává povolení provádět stavby a terénní úpravy v silničním ochranném pásmu silnic II. a III. třídy
 • rozhoduje o uzavírkách a nařizuje objížďky na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
 • vykonává státní dozor na silnicích II. a III. třídy, místních komunikací
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko k územním řízením
 • projednává operační plán zimní údržby silnic pro spravované území
 • vydává rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie
 • rozhoduje o úpravě nebo omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci a o tom, zda účelová komunikace je anebo není veřejně přístupná
 • vydává označení vozidla praktického lékaře ve službě (označení „O5“)

v oblasti obecního úřadu obce s rozšířenou působností

 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
 • povoluje výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 


Formuláře a
odkazy

 

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

LESNICTVÍ

MYSLIVOST

 RYBÁŘSTVÍ


ZPF

 • Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (formát PDF a DOCX)

ODPADY

OVZDUŠÍ

 • Žádost o závazné stanovisko podle §11 odst 3 zákona č. 201/2012 Sb. (formát PDF a DOCX)

HLÁŠENÍ VČELSTEV

 


VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Přílohy k vyhlášce č.183/2018 Sb.

STAVEBNÍ ÚŘAD

 • Ohlášení stavby (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o stavební povolení (formulář DOCX a PDF)
 • Oznámení stavebního záměru (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o povolení předčasného užívání stavby (formulář DOCX a PDF)
 • Oznámení změny v užívání stavby (formulář DOCX a PDF)
 • Ohlášení odstranění (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o přidělení č.p./č.ev. (formát PDF)
 • Ohlášení dokončení stavby (formát PDF)

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ

 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o vydání společného povolení (formulář DOCX a PDF)
 • Oznámení záměru (formulář DOCX a PDF)
 • Společné oznámení záměru (formulář DOCX a PDF)

ÚZENÍ PLÁNOVÁNÍ

 • Podnět k pořízení regulačního plánu (formát PDF a DOC)
 • Žádost o vydání regulačního plánu (formát PDF a DOC)

OSTATNÍ


ZÁVAZNÁ STANOVISKA dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

2021

2020