Mikulov

Sekretariát tajemníka

Zaměstnanci a kontakt

agendy personalistiky, vzdělávání a mzdového účetnictví

 • vedení personální agendy úředníků a zaměstnanců města
 • zpracovává podklady pro organizační strukturu úřadu a náplně činnosti odborů
 • vzdělávání úředníků a zaměstnanců a vedení související agendy
 • vedení mzdové agendy, vč. zpracování příslušných dokumentů, sledování čerpání prostředků na mzdy stanovených rozpočtem města
 • dohlíží na sepsání zápisů o předání funkce ve smyslu čl. VI organizačního řádu
 • zpracovávání agendy mzdového účetnictví
 • administrativně zajišťuje činnost tajemníka
 • vyhotovuje zápisy z porad tajemníka s vedoucími odborů
 • vede evidenci doručené a odeslané pošty sekretariátu tajemníka
 • vydává, eviduje stravenky zaměstnancům

Právní záležitosti

 • právní pomoc při tvorbě obecně závazných vyhlášek a nařízení města
 • právní pomoc ostatním odborům úřadu zejména při sepisování smluv a zadávání veřejných zakázek
 • zpracování návrhů k soudu na výkon rozhodnutí na nepeněžitá plnění
 • právní posuzování návrhů smluv, kde je smluvní stranou město Mikulov as výjimkou smluv vycházejících z náplně činnosti odboru majetkoprávního
 • zastupování města před soudem s výjimkou věcí vycházejících z náplně činnosti odboru majetkoprávního vyvlastňovací řízení
 • zajišťování agendy ve věcech práva shromažďovacího
 • příprava podkladů pro orgány města při výkonu práv zakladatele či společníka obchodní společnosti, ve které má město majetkovou účast.
 • vyvlastňovací řízení

agendy krizového plánování, integrovaného záchranného systému a obrany a požární ochrany

 • zajišťuje připravenost města na řešení mimořádných událostí a krizových stavů
 • koordinuje činnost na úseku ochrany utajovaných informací a plní úkoly bezpečnostního ředitele úřadu
 • podílí se na plnění úkolů požární ochrany ve městě
 • vede evidenci prohlášení podaných evidenčnímu orgánu ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

ostatní činnosti

 • zabezpečuje údržbu a budování dětských hřišť
 • centrálně eviduje stížnosti a petice, včetně evidence jejich vyřízení