Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. (stáhnout znění zákona), o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název
  Město Mikulov
 2. Důvod a způsob založení
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek založení a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
  Stáhnout dokument
 3. Organizační struktura
  Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.
  Stáhnout dokument
 4. Kontaktní spojení
  Kontaktní údaje povinného subjektu.
 5. Případné platby lze poukázat
  Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.
  Číslo účtu: 19-2033060287/0100.

 6. Identifikační číslo organizace: 00283347.
 7. DIČ
  Daňové identifikační číslo povinného subjektu: CZ00283347amosprava-mesta/rozpocet-mesta/
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů
   Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, dokumentů strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.
  2. Rozpočet
   Informace k rozpočtu města, účetní výkazy a závěrečný účet najdete v sekci Rozpočet města.
 9. Žádosti o informace
  Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
  Stáhnout dokument
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit podání, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.
  Stáhnout dokument
 11. Opravné prostředky
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.
  Stáhnout dokument
 12. Formuláře
  Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat.
  Formuláře naleznete na stránkách jednotlivých odborů.
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při návodech pro řešení vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, životních situací, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.
  Bližší informace na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
   Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
   Stáhnout dokument
  2. Vydané právní předpisy
   Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti předpisy povinného subjektu.
   Stáhnout dokument
 15. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
   Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem poskytování a s tím spojených služeb.
   Stáhnout dokument
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona orgánu o výši úhrad v případě odvolání nebo stížnosti.
 16. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
   Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
  2. Výhradní licence
   Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14 a odst. 4 zákona.
 17. Výroční zpráva dle zák. č.106/99Sb. za rok 2007, 2008, 2009 a 2010
  Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 poskytování informací podle § 18 zákona:

Informace poskytnuté na základě žádosti: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021