Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Připojení sousední nemovitosti k silnici, místní komunikaci

Řešení životních situací

Povolování připojení ke komunikaci

Rozhodnutí o připojení nemovitosti nebo jiné pozemní komunikace na silnici II. a III. třídy, místní a účelové komunikace. Rovněž úpravy takového připojení nebo jeho zrušení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Stavebník, pověřená zplnomocněná osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím písemně pověřená.

Podmínky a postup řešení:
Předchozí souhlas vlastníka komunikace.
Předchozí souhlas příslušného orgánu policie ČR.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním žádosti na formuláři (lze stáhnout) s požadovanými podklady.
Návrh je možné podat:
- zaslat poštou na adresu zdejšího městského úřadu
- osobně na podatelnu městského úřadu

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Petr Snášel
  • +420 519 444 573
  • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- vyplněnou žádost
- situace se zákresem
- podnikatelé živnostenský list, nebo výpis z obchodního rejstříku (jiný zástupce firmy plnou moc od statutárního zástupce)
- pokud je jiný žadatel než je investor, předloží jeho zplnomocnění

Formuláře:
Formulář žádosti lze obdržet na odboru dopravy MěÚ Mikulov, nebo stáhnout ZDE

Správní a jiné poplatky:
Správní poplatek je stanoven 500,- Kč dle položky číslo 36, písmene c) zákona číslo 634/2004 Sb. o správních poplatcích při podání žádosti.
Poplatek je možno zaplatit:

a) hotově
- v pokladní hodiny na podatelně městského úřadu

b) bezhotovstně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele
- podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného městským úřadem

Lhůty pro vyřízení:
- v jednodušších případech rozhodneme ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu
- ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:
- vlastník pozemní komunikace (silnice II. + III.třídy – Správa a údržba silnic JmK oblast Břeclav, místní komunikace - Město Mikulov)
- příslušný orgán policie ČR (Policie ČR, dopravní inspektorát Břeclav).

Můžete využít tuto elektronickou službu:
Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým