Mikulov

Řešení životních situací

Stanovení dopravního značení

Jde o stálou nebo přechodnou (značení při výkopových pracích) úpravu dopravního značení na pozemních komunikacích - silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a účelových komunikacích.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba starší 18 let, v případě právnické osoby statutární zástupce nebo osoba jím pověřená.

Podmínky a postup řešení:
Předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním písemné žádosti na odboru stavebním a životního prostředí.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • Odbor stavební a životního prostředí
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Petr Snášel
  • +420 519 444 573
  • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Předchozí písemné vyjádření Příslušného orgánu Policie České republiky.
Snímek se zákresem navrhovaného dopravního značení označený razítkem policie České republiky.
Zdůvodnění navrhovaných úprav dopravního značení.

Další účastníci (dotčení) postupu:
- Policie České republiky DI Břeclav
- Vlastník dotčené pozemní komunikace.

Formuláře:
Formulář ke stažení

Správní a jiné poplatky:
Bez poplatků.