Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Stavební povolení - pozemní komunikace

Řešení životních situací

Stavební povolení pozemních komunikací

Stavební povolení nové pozemní komunikace, rekonstrukce - zdejší speciální stavební úřad je příslušný povolovat stavby silnic II., III.třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Vlastník stavby, vlastník pozemku, pověřená zplnomocněná osoba

Podmínky a postup řešení:
Podání žádosti, projektové dokumentace stavby . Navrhovatel musí prokázat vlastnické nebo jiné právo k pozemku, ke stavbě. Návrh musí být v souladu s územním plánem města, obecně technickými požadavky na výstavbu a dalšími předpisy.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním žádosti s požadovanými doklady (formulář - lze stáhnout).
Návrh je možné podat:
- zaslat poštou na adresu zdejšího městského úřadu
- osobně na podatelnu městského úřadu

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Petr Snášel
  • +420 519 444 573
  • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

vyplněná žádost s přílohami
Rozsah požadovaných dokladů se mění dle druhu stavby a lokality, kde je stavba navrhována a proto doporučujeme tento rozsah předem projednat u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Formuláře:

  • Žádost o stavební povolení (formát PDF a DOCX)

Správní a jiné poplatky:
Správní poplatek je stanoven 10 000,- Kč dle zákona číslo 634/2004 Sb.,o správních poplatcích při podání žádosti.
Poplatek je možno zaplatit:

a) hotově
- v pokladní hodiny na podatelně městského úřadu

b) bezhotovstně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele
- podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného městským úřadem odborem stavebním a životního prostředí

Lhůty pro vyřízení:
- v jednodušších případech rozhodneme ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání návrhu
- ve složitějších případech do 60 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:
- další účastníci stavebního řízení - osoby, které mají vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich
- správci sítí technického vybavení a jiných zařízení
- dotčené orgány státní správy (dle povahy a rozsahu stavby)