Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Umístění inženýrských sítí v silničním pozemku

Řešení životních situací

Umístění inženýrských sítí

Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace k umístění inženýrských sítí - jeden z podkladů k vydání územního rozhodnutí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím písemně pověřená.

Podmínky a postup řešení:
Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podání žádosti na formuláři (lze stáhnout) s požadovanými podklady.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Petr Snášel
  • +420 519 444 573
  • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- vyplněnou žádost
- situaci se zákresem
- souhlas vlastníka komunikace
- podnikatelé živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (jiný zástupce firmy plnou moc od statutárního zástupce)
- pokud je jiný žadatel než investor předloží jeho zplnomocnění

Formuláře:
Formulář ke stažení

Správní a jiné poplatky:
Správní poplatek 1 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb.

Lhůty pro vyřízení:
V jednodušších případech do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:
Vlastník pozemní komunikace:
- silnice II. a III. třídy – Správa a údržba silnic JmK Oblast Břeclav
- místní komunikace – Město Mikulov