Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Umístění stánků, prodejních a jiných zařízení (předzahrádky) na pozemní komunikaci

Řešení životních situací

Umístění stánků, prodejních zařízení (předzahrádky) na komunikacích

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení, předzahrádky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím pověřená.

Podmínky a postup řešení:
Předchozí souhlas vlastníka komunikace.
Předchozí souhlas příslušného orgánu policie ČR v případě, že zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním žádosti na formuláři (lze stáhnout) s požadovanými podklady.
Návrh je možné podat:
- zaslat poštou na adresu zdejšího městského úřadu
- osobně na podatelnu městského úřadu

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Petr Snášel
  • +420 519 444 573
  • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- vyplněnou žádost
- situaci se zákresem
- podnikatelé živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (jiný zástupce firmy plnou moc od statutárního zástupce)
- pověření osoby zodpovědné za dodržování podmínek rozhodnutí
- souhlas vlastníka komunikace
- v případě ovlivnění silničního provozu vyjádření příslušného orgánu PČR

Formuláře:
Formulář žádosti lze obdržet na odboru dopravy, nebo stáhnout ZDE

Správní a jiné poplatky:
Správní poplatek dle položky číslo 36, písmene a) zákona číslo 634/2004/Sb. o správních poplatcích při podání žádosti:
- do 10 dnů - 100,- Kč
- do 6 měsíců - 500,- Kč
- nad 6 měsíců - 1 000,- Kč

Poplatek je možno zaplatit:

a) hotově
- v pokladní hodiny na podatelně městského úřadu

b) bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele
- podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného odborem dopravy

Lhůty pro vyřízení:
- v jednodušších případech rozhodneme ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu
- ve složitějších případech do 60 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:
vlastník pozemní komunikace (silnice II. + III.třídy - Správa a údržba silnic JmK oblast Břeclav, místní komunikace - Město Mikulov)
příslušný orgán policie ČR (Policie ČR, dopravní inspektorát Břeclav)