Mikulov

Řešení životních situací

Vyhrazené parkování

Je vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace, případně silnice II. a III. třídy, pro zřízení vyhrazeného placeného parkování vozidla s konkrétní státní poznávací značkou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Jakýkoliv občan, který je svéprávný a plnoletý

Podmínky a postup řešení:
Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace.
Předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Osobním, elektronickým nebo písemným podáním žádosti na dopravním a silničním úřadě s příslušnými doklady.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Petr Snášel
  • +420 519 444 573
  • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- občanský průkaz, řidičský průkaz
- vyplněnou žádost s konkrétní registrační značkou vozidla (případně lze vyplnit na místě)
- situaci s požadovaným parkovacím místem

Formuláře ke stažení:
Žádost o povolení vyhrazeného parkování pro osobu zdravotně těžce postiženou
Žádost o zřízení vyhrazeného parkování

Správní a jiné poplatky:
Dle sazebníku správních poplatků, položka 36, který je přílohou zákona číslo 634/2004 Sb. o správních poplatcích, zaplatí žadatel při podání žádosti správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Po schválení žádosti a následném vydání rozhodnutí se platí roční místní poplatek 6.000,- Kč - dle vyhlášky Města č. 1/2003 + /2007.
Od správního a místního poplatku jsou osvobozeni žadatelé vyhrazeného parkování pro držitele průkazů ZTP.

Lhůty pro vyřízení:
- v jednodušších případech rozhodneme ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti
- ve složitějších případech ve lhůtě do 60 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:
- Vlastník pozemní komunikace, na které má být parkovací místo vyhrazeno.
- Policie České republiky - dopravní inspektorát