Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Zvláštní užívání pozemní komunikace a uzavírky

Řešení životních situací

Zvláštní užívání komunikace a uzavírky

Výkopy, staveniště, lešení, skládky, kontejnery, popelnice; kulturní, sportovní a společenské akce na pozemní komunikaci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím písemně pověřená

Podmínky a postup řešení:
- Předchozí souhlas vlastníka komunikace
- Předchozí souhlas příslušného orgánu policie ČR

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podání žádosti na formuláři (lze stáhnout) s požadovanými podklady

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Petr Snášel
  • +420 519 444 573
  • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- vyplněnou žádost
- situaci se zákresem
- podnikatelé živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (jiný zástupce firmy plnou moc od statutárního zástupce)
-souhlas vlastníka pozemní komunikace
- vyjádření příslušného orgánu PČR
- pověření osoby zodpovědné za dodržování podmínek

Formuláře ke stažení:
Žádost o povolení - zvláštní užívání místní komunikace – zřízení staveniště, skladka stavebních hmot, lešení, kontejner
Žádost o povolení - zvláštní užívání místní komunikace – umístění inženýrských sítí a stavební práce
Žádost o povolení - zvláštní užívání místní komunikace – stavební práce
Žádost o povolení uzavírky komunikace

Správní a jiné poplatky: (kromě uzavírky komunikace)
Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb.
do 10 dní 100,- Kč
do 6 měsíců 500,- Kč
nad 6 měsíců 1 000,- Kč

Lhůty pro vyřízení:
V jednodušších případech do 30 dnů, ve složitějších do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:
Vlastník pozemní komunikace:
- silnice II. a III. třídy – Správa a údržba silnic JmK oblast Břeclav
- místní komunikace – Město Mikulov