Mikulov

Řešení životních situací

Stavební úřad

Na úseku stavebního řádu jsou v platnosti tyto právní předpisy:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené právní předpisy upravují mj. činnosti a postupy ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, jakož i dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů.

Způsob, v jakém režimu bude stavební úřad posuzovat a vyřizovat jednotlivé případy (ohlášení, stavební povolení, kolaudační souhlasy aj.), je nutno ze strany stavebníka předem projednat a prokonzultovat s příslušným stavebním úřadem. Podle toho, jaký režim projednávání u jednotlivých konkrétních případů stavební úřad určí, stavebník podá u stavebního úřadu vyplněný příslušný předepsaný formulář spolu s předepsanými doklady.

Při použití typu formuláře žádosti už s ohledem na složitost tiskopisů, doporučujeme konzultaci přímo na pracovišti stavebního úřadu.

Přehled nejpoužívanějších formulářů podání, které jsou uvedeny v příloze vyhlášky č.503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, včetně žádosti o koordinované stanovisko zpracované Městským úřadem Mikulov:

 • Ohlášení stavby (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o stavební povolení (formulář DOCX a PDF)
 • Oznámení stavebního záměru (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o povolení předčasného užívání stavby (formulář DOCX a PDF)
 • Oznámení změny v užívání stavby (formulář DOCX a PDF)
 • Ohlášení odstranění (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o přidělení č.p./č.ev. (formát PDF)
 • Ohlášení dokončení stavby (formát PDF)

Celkem se tedy jedná o 9 typů různých formulářů žádostí, což svědčí o určité složitosti volby postupu uplatnění i plnění. Tento počet však není úplný, neboť vyhlášky neuvádí veškeré možnosti dle staveb a to, že např. formulář pro ohlášení lze použít jen pro určité typy staveb uvedené v zákoně a u dalších způsob určí stavební úřad. Stejně tak není formulář, který by řešil „Dodatečné povolení staveb“. Opět zde bude nutná domluva se stavebním úřadem.

Proto radíme všem stavebníkům: navštivte nejdříve pracovníka stavebního úřadu a informujte ho o svém záměru. Tento pak stanoví způsob a režim povolení dané stavby nebo úpravy.