Mikulov

Řešení životních situací

Územní plánování

Na úseku územního plánování jsou v platnosti k 1.1.2012 tyto právní předpisy:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Hlavní úkoly územního plánování:

 • vytvářet v území podmínky pro udržitelný rozvoj, tj. komplexní řešení problémů životního prostředí, sociálních a hospodářských problémů ve vzájemných souvislostech
 • zajišťovat ochranu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území
 • vymezovat veřejný zájem na využití území
 • racionální uspořádání území a pro hospodárné vymezování stavebních pozemků
 • stanovení podmínek pro umisťování a prostorové uspořádání staveb a opatření na pozemcích
 • územní prevence katastrof
 • území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn s možnými negativními vlivy na sociální a zdravotní podmínky života obyvatel, sociální soudržnost a smír
 • prosazovat ochranu nezastavitelného území a nezastavitelných pozemků v zastavěném území
 • určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území
 • zajišťovat ochranu přírodních stanovišť a stanovišť druhů
 • zajišťovat ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy a řešit kompenzaci v případech prokázaného veřejného zájmu

Veřejná infrastruktura zahrnuje zejména:

 • dopravní infrastrukturu (např. pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty a související zařízení
 • technickou infrastrukturu (např. rozvody vody, odpadních vod, energií, telekomunikační sítě a související zařízení
 • občanskou infrastrukturu (např. stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání, sociální služby, zdravotní služby, veřejnou správu
 • veřejná prostranství

Územní plán
Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. Územní plán musí být v souladu se zásadami územního rozvoje a s politikou územního rozvoje. Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce a pro rozhodování v území. Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem.

Regulační plán
Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Regulační plán musí být v souladu s politikou územního rozvoje, zásadami územního rozvoje a územním plánem. Regulační plán je závazný pro rozhodování v území.

Územně plánovací dokumentace Města Mikulova.
Územní plány obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Městského úřadu Mikulov.