Mikulov

Řešení životních situací

Územní rozhodování

Na úseku územního rozhodování jsou v platnosti tyto právní předpisy:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené právní předpisy upravují mj. činnosti a postupy ve věcech územního rozhodování o umístění staveb, jejich změn, terénních úprav a zařízení, jakož i dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů.

Způsob, v jakém režimu bude stavební úřad posuzovat a vyřizovat jednotlivé případy (územní rozhodnutí, územní souhlasy, apod..) je nutno ze strany stavebníka předem projednat a prokonzultovat s příslušným stavebním úřadem. Podle toho, jaký režim projednávání u jednotlivých konkrétních případů stavební úřad určí, stavebník podá u stavebního úřadu vyplněný příslušný předepsaný formulář spolu s předepsanými doklady.

Přehled nejpoužívanějších formulářů podání, které jsou uvedeny v přílohách vyhlášek č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, včetně žádosti o koordinované stanovisko zpracované Městským úřadem Mikulov:

 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (formulář DOCX a PDF)
 • Žádost o vydání společného povolení (formulář DOCX a PDF)
 • Oznámení záměru (formulář DOCX a PDF)
 • Společné oznámení záměru (formulář DOCX a PDF)

Celkem se tedy jedná o 8 typů různých formulářů žádostí, což svědčí o určité složitosti volby postupu uplatnění i plnění. Při použití typu formuláře žádosti už s ohledem na složitost tiskopisů, doporučujeme konzultaci přímo na pracovišti stavebního úřadu.

Proto radíme všem stavebníkům, navštivte nejdříve pracovníka stavebního úřadu a informujte ho o svém záměru. Tento pak stanoví způsob a režim povolení dané stavby nebo změny využití území.