Mikulov

Řešení životních situací

Přestavba silničního vozidla

Přestavba silničního vozidlaPřestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, povoluje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu.

Podmínky a postup řešení:

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.

Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují:

 1. změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru,
 2. změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,
 3. změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,
 4. změna kategorie vozidla.

Největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze snížit jen v případě přestavby vozidla na speciální vozidlo jednoúčelového využití.

Přestavbou vozidla nesmí být změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro brzdy vozidla, vnější hluk vozidla, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.

Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla.

Nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.

O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.

Při přestavbě vozidla lze změnit nebo upravit pouze jednu podstatnou část mechanizmu nebo konstrukci silničního vozidla. Jiné podstatné části mechanizmu nebo konstrukce silničního vozidla již nesmí být touto, ani žádnou následnou přestavbou změněny.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Dušan Kočár
 • +420 519 444 527
 • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 1. platný občanský průkaz,
 2. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 3. jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského/obchodního rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci, zřizovací listina atd.,
 4. technický průkaz silničního vozidla (TP),
 5. osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV),
 6. podrobný popis přestavby silničního vozidla,
 7. návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,
 8. technický popis a výkresová dokumentace systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
 9. technický protokol vydaný zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou,
 10. doklady o nabytí jednotlivých dílů,
 11. písemná plná moc, která nemusí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

Formuláře:

Žádost o povolení přestavby vozidla

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla

Správní poplatek:

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku    1.000,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Může být požadováno doložení chybějících homologací nebo neúplných podkladů (technických údajů a dat, pokud úřad tyto údaje nemá k dispozici). V některých případech je nutno zajistit úřední překlad cizojazyčných dokladů a dokumentů.