Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Řešení životních situací

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu se rozhoduje vždy ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Nejčastěji je o zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhodováno na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh osoby uvedené v ust. § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel.

Správní orgán rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu v případě, kdy zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část (ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel). Navrhovatel je povinen existenci obou uvedených podmínek správnímu orgánu prokázat (ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel). Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají pro tohoto občana žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti, jde jen o evidenční údaj.

Nezletilým dětem není údaj o místu trvalého pobytu rušen automaticky zrušením údaje o místu trvalého pobytu jejich rodiče. Dítě, kterému má být zrušen údaj o místu jeho trvalého pobytu, musí být v návrhu uvedeno.

Údaj o místu trvalého pobytu není možno zrušit samostatně dítěti, na něž se vztahuje vyživovací povinnost rodičů, např. pokud je dítě nezletilé nebo je zletilé, ale připravuje se na budoucí povolání.

Při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny (Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1).

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Iveta Rősnerová
  • +420 519 444 505
  • dveře č. 247