Mikulov

Řešení životních situací

Archiv stavebního úřadu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Nahlížení do spisu je žadateli umožněno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle § 38, odst. 1-6 a dále v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle § 168, odst. 2.

§ 38 - Nahlížení do spisu, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce.
(2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
(3) Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce.
(4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
(5) Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.
(6) Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce za předpokladu, že jsou předem seznámeni s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a že o poučení je sepsán protokol, který podepíší. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije.

§ 168, zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu

(2) Vedení spisové služby a nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu. Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. V odůvodněných případech lze usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na formuláři (lze stáhnout – zde ve formátu PDF nebo zde ve formátu DOCX):
- zaslat poštou na adresu zdejšího městského úřadu odboru stavebního a životního 
  prostředí
- osobně na podatelnu městského úřadu


Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

•    Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
•    pondělí 8:00-17:00
•    úterý 8:00-14:00
•    středa 8:00-18:00
•    Dagmar Barvířová
•    +420 519 444 558
•    dveře č. 228


Jaké doklady musíte mít s sebou:

platný občanský průkaz


Formulář:

žádost o vydání stejnopisu kopie, opisu nebo výpisu z dokumentace při
nahlédnutí do spisu (lze stáhnout – zde)


Správní poplatky:

Za vyhotovení a vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů popřípadě sdělení o negativním nálezu, se v souladu s položkou 3 a)sazebníku správních poplatků (zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích) platí správní poplatek ve výši:
50,-Kč     za každou i započatou stránku
40,-Kč     na technickém nosiči dat
15,-Kč     za první stránku a Kč 5,-- za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače


Lhůty pro vyřízení:

nejsou stanoveny