Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny

Řešení životních situací

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.)
Územní plán (změna) může být pořízen:

  • z vlastního podnětu obce,
  • na návrh orgánu veřejné správy,
  • na návrh občana,
  • na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce,
  • na návrh oprávněného investora.


JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny se podává u obce, pro jejíž území se územní plán nebo jeho změna pořizuje.

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Navrhovatel podá písemně návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny.

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT
Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
Odbor stavební a životního prostředí – úřad územního plánování

Úřední hodiny:
Pondělí od 8:00 do 17:00
Úterý od 8:00 do 14:00
Středa od 8:00 do 18:00
Čtvrtek – dle telefonické domluvy předem od 8:00 do 14:00
Pátek – dle telefonické domluvy předem od 8:00 do 12:30

Jméno: Irena Prochásková
Email: prochaskova@mikulov.cz
Telefon: 519 444 509
dveře č. číslo: 227

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU
Navrhovatel podá žádost, která musí obsahovat:

  • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
  • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
  • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
  • důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
  • návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.


FORMULÁŘ:
ke stažení ZDE ve formátu DOC nebo ZDE ve formátu PDF

SPRÁVNÍ POPLATKY A JINÉ POPLATKY
Při podání návrhu na pořízení změny územního plánu se žádné správní poplatky neplatí.
Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady navrhovatelem.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ
Pro jednotlivé fáze pořizování územního plánu je stanoven postup včetně lhůt dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ
Územní plán nelze měnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ
Sankce se neuplatňují.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY: KDO ROZHODUJE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY?

Splňuje-li návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny stanovené náležitosti, pořizovatel tj. úřad územního plánování MěÚ Mikulov, OSŽP, jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu nebo jeho změny. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele.