Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Návrh na pořízení změny územního plánu

Řešení životních situací

Návrh na pořízení změny územního plánu

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.)
Územní plán (změna) může být pořízen:

 • z vlastního podnětu obce,
 • na návrh orgánu veřejné správy,
 • na návrh občana,
 • na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce,
 • na návrh oprávněného investora.


JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny se podává u obce, pro jejíž území se územní plán nebo jeho změna pořizuje.

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Navrhovatel podá písemně návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny.

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT
Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
Odbor stavební a životního prostředí – úřad územního plánování

Úřední hodiny:

Pondělí od 8:00 do 17:00
Úterý od 8:00 do 14:00
Středa od 8:00 do 18:00
Čtvrtek – dle telefonické domluvy předem od 8:00 do 14:00
Pátek – dle telefonické domluvy předem od 8:00 do 12:30

Jméno: Irena Prochásková
Email: prochaskova@mikulov.cz
Telefon: 519 444 509
dveře č. číslo: 227

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU
Navrhovatel podá žádost, která musí obsahovat:

 • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
 • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
 • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
 • důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
 • návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.
 • stanovisko ve smyslu ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn, zda níže uvedené dílčí záměry můžou mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (v území CHKO Pálava vydává AOPK ČR, Správa CHKO Pálava se sídlem v Mikulově, v ostatním území KÚ JMK Brno, odbor životního prostředí),
 • stanovisko oddělení posuzování vlivů na životní prostředí (orgán SEA). Krajského úřadu JMK Brno, Odboru životního prostředí.
  Metodický návod – postup při uplatňování žádostí a vydávání stanovisek KrÚ OŽP podle § 55a odst. d) a e) stavebního zákona (zkrácený postup pořizování změny).
  KrÚ OÚPSŘ jako nadřízený orgán ÚP dohodl s KrÚ OŽP jako příslušným orgánem ochrany přírody a dotčeným orgánem při posuzování vlivů na životní prostředí interní postup při vydávání stanovisek KrÚ OŽP podle § 55a odst. d) a e) stavebního zákona (zkrácený postup pořizování změny). KrÚ OÚPSŘ operativně informuje o dohodnutém postupu: V rámci KrÚ OŽP bude vydávání uvedených stanovisek koordinovat oddělení posuzování vlivů na životní prostředí (referenti, kteří koordinují zpracování stanovisek k ÚP i v případě standardních postupů pořizování).KrÚ OŽP je připraven stanoviska vydávat společně jedním dokumentem. Z toho důvodu je účelné o obě stanoviska žádat jednou žádostí adresovanou na KrÚ OŽP, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí (orgán SEA). V případě, že z umístění navrhované změny ÚP vyplývá kompetence jiného orgánu ochrany přírody, je nezbytné k žádosti doložit stanovisko tohoto orgánu ochrany přírody (Správy NP, resp. CHKO), bez něj orgán SEA nemůže své stanovisko vydat. Pokud žádost nebude obsahovat údaje potřebné k vydání stanovisek, bude KrÚ OŽP vracet žádosti k doplnění.

FORMULÁŘ:
ke stažení ZDE ve formátu DOC nebo ZDE ve formátu PDF

SPRÁVNÍ POPLATKY A JINÉ POPLATKY:
Při podání návrhu na pořízení změny územního plánu se žádné správní poplatky neplatí.
Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady navrhovatelem.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ
Pro jednotlivé fáze pořizování územního plánu je stanoven postup včetně lhůt dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ
Územní plán nelze měnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ
Sankce se neuplatňují.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY: KDO ROZHODUJE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY?

Splňuje-li návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny stanovené náležitosti, pořizovatel tj. úřad územního plánování MěÚ Mikulov, OSŽP, jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu nebo jeho změny. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele.