Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Podnět k pořízení regulačního plánu

Řešení životních situací

Podnět k pořízení regulačního plánu

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI
Podnět na pořízení regulačního plánu podle ustanovení § 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,(dále jen stavební zákon) a podle § 17 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.)
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba, správní orgán

JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Dle § 196 odst. 1 stavebního zákona lze ohlášení, žádost, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která prováděcí předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích a to i v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podnět lze podat pouze na formuláři dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Podáním podnětu (komplexně vyplněný formulář).

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT
Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
Odbor stavební a životního prostředí – úřad územního plánování

Úřední hodiny:
Pondělí od 8:00 do 17:00
Úterý od 8:00 do 14:00
Středa od 8:00 do 18:00
Čtvrtek – dle telefonické domluvy předem od 8:00 do 14:00
Pátek – dle telefonické domluvy předem od 8:00 do 12:30

Jméno: Irena Prochásková
Email: prochaskova@mikulov.cz
Telefon: 519 444 509
dveře č. číslo: 227

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU
Komplexně vyplněný formulář (příloha č. 8 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) včetně přílohy – část B formuláře

FORMULÁŘ:
ke stažení ZDE ve formátu DOC nebo ZDE ve formátu PDF

JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT
Podle § 63 odst 1) až 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – Náklady na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem hradí obec nebo kraj příslušný k jeho vydání. Pokud je zpracování regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou jiné osoby, může příslušné Zastupitelstvo v rozhodnutí podmínit jeho pořízení částečnou nebo úplnou úhradou na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem. Náklady spojené s projednáním regulačního plánu hradí pořizovatel.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ
Pro jednotlivé fáze pořízení regulačního plánu je stanoven postup včetně lhůt v zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ
Nelze podat opravné prostředky.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ
Sankce se neuplatňují.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
Neuvedeno