Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Pořízení regulačního plánu na žádost

Řešení životních situací

Pořízení regulačního plánu na žádost

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI
Žádost o vydání regulačního plánu podle ustanovení § 66 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 18 vyhlášky č. 500/2006 SB., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšné opatření.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.)
Regulační plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak územní plán, a je-li jeho součástí zadání regulačního plánu.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit zda: zájmové území je v územním plánu města (obce) zahrnuto do vymezených ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, pro které je v územním plánu zapracováno zadání regulačního plánu s náležitostmi v rozsahu přílohy č.9 vyhlášky č.500/206 Sb.. Ověřit podmínky stanovené v zadání předmětného regulačního plánu. Zároveň je vhodné si ověřit, zda v územním plánu je stanoveno, že předmětný regulační plán bude pořízen na žádost a nikoliv z podnětu.
Dle § 196 odst.1 stavebního zákona lze žádost (a jiná podání) podle stavebního zákona, pro která prováděcí předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
Žádost o vydání regulačního plánu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.10 vyhlášky č.500/2006 Sb. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí podání základní údaje o požadovaném záměru, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním využití vymezené plochy, důvody a účel pořízení regulačního plánu a návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí.
K žádosti o vydání regulačního plánu žadatel připojí:

  • stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, včetně stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pokud záměr řešený regulačním plánem toto posouzení vyžaduje,
  • posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody ve svých požadavcích na obsah zadání takovýto vliv nevyloučil,
  • návrh regulačního plánu upravený na základě stanovisek dotčených orgánů,
  • vyhodnocení souladu návrhu regulačního plánu se zadáním,
  • údaje o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury,
  • doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí, anebo souhlas vlastníků pozemků a staveb v řešené ploše nebo dohodu o parcelaci, k nimž žadatel nemá potřebné právo; souhlas nebo dohoda o parcelaci se nepředkládá, jestliže lze pozemky vyvlastnit nebo vyměnit,
  • návrh plánovací smlouvy; v případě že záměr klade nové nároky pouze na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu nebo na veřejná prostranství, může žadatel místo návrhu plánovací smlouvy doložit smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu a čase potřebném pro uskutečnění záměru, a smlouvu s obcí o vybudování veřejných prostranství.
  • Předepsané přílohy jsou uvedené v části B přílohy č.10 k vyhlášce 500/2006 Sb. a obsah návrhu regulačního plánu je stanoven v příloze č.11 k vyhlášce č.500/2006 Sb., obsah dohody o parcelaci je stanoven v příloze č. 12 k vyhlášce č.500/2006 Sb., a obsah návrhu plánovací smlouvy je stanoven v příloze č.13 k vyhlášce č.500/2006 Sb.


JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Podáním žádosti (kompletně vyplněný formulář) s předepsanými náležitostmi.

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT
Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
Odbor stavební a životního prostředí – úřad územního plánování

Úřední hodiny:
Pondělí od 8:00 do 17:00
Úterý od 8:00 do 14:00
Středa od 8:00 do 18:00
Čtvrtek – dle telefonické domluvy předem od 8:00 do 14:00
Pátek – dle telefonické domluvy předem od 8:00 do 12:30

Jméno: Irena Prochásková
Email: prochaskova@mikulov.cz
Telefon: 519 444 509
dveře č. číslo: 227

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU
Kompletně vyplněný formulář (příloha č.10 vyhlášky č.500/2006 Sb. včetně příloh k žádosti část B formuláře, jak je uvedeno výše.

FORMULÁŘ
ke stažení ZDE ve formátu DOC nebo ZDE ve formátu PDF

JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT
Dle ustanovení § 63 stavebního zákona při pořizování regulačního plánu na žádost zajišťuje a hradí jeho zpracování, dokumentací vlivů – tj. dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud se zpracovává, mapové podklady a projednání s dotčenými orgány žadatel.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ
Pro jednotlivé fáze pořízení regulačního plánu je stanoven postup včetně lhůt v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (ust. § 66 - §70 stavebního zákona).

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ
Nelze podat opravné prostředky.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ
Sankce se neuplatňují.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
Neuvedeno.