Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Žádost o vyjádření z územního hlediska k využití území, k záměru stavby, projektové dokumentaci, studii ve vztahu k územně plánovací dokumentaci

Řešení životních situací

Žádost o vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI
Získání informace o podmínkách využití pozemku je jedním z prvních kroků k volbě budoucího záměru. Tato informace také může být ověřením, že váš záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací dané obce, což je nezbytnou podmínkou realizace záměru v území.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále vymezuje zastavěné a nezastavěné území, zastavitelné plochy a koridory, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Možnosti využití pozemku je dobré vědět zejména tehdy, chystáte-li si pozemek koupit, stavět na pozemku nebo měnit využití pozemku či stavby na něm.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.)
O vyjádření může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. Žadatel může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit zda:

  • je pro obec (město) vydaný územní plán (regulační plán) a jaké jsou v něm vymezeny podmínky pro požadovanou lokalitu či pozemek (u úřadu územního plánování na odboru stavebním a ŽP, MěÚ Mikulov);
  • pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu) a z něj vyplývající omezení (u příslušného stavebního úřadu)
  • Podmínkou pro vydání vyjádření je podání žádosti doložené charakteristikou stavby a grafickými podklady.


JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Vlastním vyhledáním lokality (pozemku) v územně plánovací dokumentaci na internetových stránkách města Havířova a na internetových stránkách okolních obcí.
Ústním vyjádřením osobně na odboru územního rozvoje. Písemným podáním žádosti o vyjádření, ve které žadatel uvede konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby.

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT
Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
Odbor stavební a životního prostředí – úřad územního plánování

Úřední hodiny:
Pondělí od 8:00 do 17:00
Úterý od 8:00 do 14:00
Středa od 8:00 do 18:00
Čtvrtek – dle telefonické domluvy předem od 8:00 do 14:00
Pátek – dle telefonické domluvy předem od 8:00 do 12:30

Jméno: Irena Prochásková
Email: prochaskova@mikulov.cz
Telefon: 519 444 509
dveře č. číslo: 227

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU
Nutno znát parcelní číslo pozemku a katastrální území, kde se pozemek nachází. V případě umístění záměru je nutné přinést kopii snímku katastrální mapy se zákresem.

FORMULÁŘ
ke stažení ZDE ve formátu DOC nebo ZDE ve formátu PDF

JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT
Poskytnutí informace je bezplatné.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ
Lhůta pro písemně vyřízení žádosti o informaci je dle správního řádu 30 dnů. Při osobní návštěvě v úřední dny jste oprávněni nahlížet do výše uvedených dokumentací a dělat si z nich výpisky, pořizovat kopie.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ
Nelze podat opravné prostředky.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ
Sankce se neuplatňují.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY: JAKÁ JE PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENÍ?
Platnost vyjádření trvá do doby:

  • vydání změn územně plánovacích dokumentací;
  • vydání nových územně plánovacích dokumentací;
  • pořízení územně plánovacích podkladů;
  • provedení aktualizace územně plánovacích podkladů.


Úřad územního plánování není povinen tuto změnu oznamovat, žadatel by si měl ověřit, zda je jeho vyjádření stále platné.