Mikulov

Řešení životních situací

Nájem pozemků

Jedná se o pozemky v majetku Města Mikulova.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • Majetkoprávní odbor
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Ing. Dana Kudelňáková
 • +420 519 444 605
 • dveře č. 326
 • JUDr. Irena Hřebřinová
 • +420 519 444 522
 • dveře č. 325
 • Irena Brožová, DiS.
 • +420 519 444 524
 • dveře č. 327

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemná žádost o pronájem pozemku podepsaná žadatelem s uvedením adresy a tel. kontaktu, u právnických osob je třeba doložit platný výpis z obchodního rejstříku (příp. uvést sídlo, IČO a kontakt na zástupce společnosti). V žádosti musí být uvedeno číslo pozemku, katastrální území, ve kterém se požadovaný pozemek nachází, účel pronájmu pozemku. Pozemky mohou být pronajaty právnické osobě nebo fyzické osobě starší 18 let. Nutnou součástí žádosti je snímek katastrální mapy se zákresem pozemku žádaného do nájmu nebo jeho části. Snímek katastrální mapy obdržíte na katastrálním úřadě (kontaktní místo – budova MěÚ Mikulov) nebo na majetkoprávním odboru, příp. si jej vytisknete z internetových stránek www.cuzk.cz (katastr nemovitostí – nahlížení).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 128/2000 Sb.- o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Lhůta pro vyřízení:

Žádost o pronájem městského pozemku bývá vyřízena v časovém horizontu 2–4 měsíců.