Mikulov

Řešení životních situací

Prodej pozemků a budov

Jedná se o pozemky a budovy v majetku Města Mikulova.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • Majetkoprávní odbor
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Ing. Dana Kudelňáková
 • +420 519 444 605
 • dveře č. 326
 • JUDr. Irena Hřebřinová
 • +420 519 444 522
 • dveře č. 325

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Písemná žádost o odkoupení pozemku podepsaná žadatelem s uvedením adresy a telefonického kontaktu.
 • V žádosti musí být uvedeno:
  • parcelní číslo pozemku, číslo popisné (event. č. or.) budovy, název ulice,
  • katastrální území, ve kterém se požadovaný pozemek nachází
  • účel odkoupení. Pozemky může kupovat právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let.
 • Nutnou součástí žádosti je snímek katastrální mapy se zákresem kupovaného pozemku nebo jeho části. Snímek katastrální mapy obdržíte na katastrálním úřadě (kontaktní místo – budova MěÚ Mikulov) nebo na majetkoprávním odboru,
  příp. si jej vytisknete z internetových stránek www.cuzk.cz (katastr nemovitostí – nahlížení).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 •  Zákon č. 128/2000 Sb.- o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Lhůta pro vyřízení:

Žádost o prodej městského pozemku bývá vyřízena v časovém horizontu 6 měsíců