Mikulov

Řešení životních situací

Lesnictví

Souhlasy s dotčením pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) do 5 ha, souhlasy s dotčením pozemků do 50 m od PUPFL - §14 ost.2; vydávání rozhodnutí v pochybnosti zda se jedná o PUPFL - §3 odst.3; dělení PUPFL, při kterém poklesne výměra jednoho z nich pod 1 ha - §12 odst.3; rozhodnutí o odnětí PUPFL do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkce lesa a o výši poplatků za odnětí - §17 odst. 1; rozhodnutí o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa - §19 odst.3; rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese - §20 odst.4; rozhodnutí o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese - §20 odst. 5; rozhodnutí o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené  - §22 odst. 1 a 2; rozhodnutí o uznání výběrových stromů a lesních porostů - §29 odst.2; rozhodnutí o uložení opatření v případě mimořádných okolností - §32 odst.2; rozhodnutí o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let - §33 odst.4, rozhodnutí o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích - §34 odst.4; rozhodnutí o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce oborného lesního hospodáře - §37 odst.2; rozhodnutí o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře - §37 odst.6; rozhodnutí o ukládání pokut, pokud nepřesahují správní obvod, rozhodnutí o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod - §51 odst. 1; rozhodnutí o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí - §57 vše zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění (dále jen lesní zákon).

Dále – zajištění zpracování Lesní hospodářské osnovy §25 odst.1; těžba uznaných stromů nebo porostů §29 odst.3; výjimky z velikosti nebo šířky holé seče §31odst.2; výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesních porostů §31 odst. 6; ustanovení lesních stráží §38, soustřeďování údajů lesní hospodářské evidence, výkon dozoru nad dodržováním lesního zákona §51 odst.1

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzické nebo právnické osoby, vlastníci lesů, projektanti, pořadatelé sportovních akcí

Podmínky a postup řešení:

Vlastnictví PUPFL ve správním obvodu, záměr s dotčením PUPFL ve správném obvodu, záměr pořádat sportovní akci ve správním obvodu, ostatní činnosti spojené s PUPFL ve správním obvodu

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Nejlépe kontaktovat e-mailem nebo telefonicky pověřeného pracovníka

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • Odbor stavební a životního prostředí
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • čtvrtek 8:30 – 14:00, po domluvě
 • pátek 8:00 – 12:30, po domluvě
 • Mgr. Martin Sedliský
 • +420 519 44 561
 • dveře č. 317

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Právnická a fyzická osoba, podnikající:

 • živnostenský list, razítko firmy, IČ

Fyzická osoba:

 • občanský průkaz, rodné číslo, trvalý pobyt

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Poplatky za odnětí se platí Celnímu úřadu, pokuty na místě nebo převodem na účet, ostatní činnosti nejsou zpoplatněny