Mikulov

Řešení životních situací

Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje § 1045 až § 1065 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městská policie města Mikulov, Náměstí 158/1
 • stálá služba MP
 • +420 602 763 477
 • +420 519 444 656
 • +420 519 444 581 (spisovna MP)
 • +420 519 444 580 (velitel MP)
 • velitel MP +420 724 364 425
 • tísňové volání 156
 • email: policie@mikulov.cz
 • web: www.mp.mikulov.cz

Podmínky a postup pro řešení životní situace

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Není-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu, zpravidla do 3 dnů, nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

 • Nález je zapsán do evidence, je sepsán Protokol o nálezu, a město rozhodne, jak bude nález uschován. Pokud je vlastník věci znám, je vyzván k jejímu vyzvednutí. Pokud vlastník věci není znám, je nález vyhlášen způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce a elektronické úřední desce.
 • Nalezenou věc si vlastník může vyzvednout do 3 let od vyhlášení nálezu. V případě, že se vlastník ve stanovené lhůtě nepřihlásí, nález přejde do vlastnictví města.
 • Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo její vlastník do tří let od vyhlášení nálezu, je sepsán Protokol o vydání nálezu, a vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k trvalému pobytu pro cizince).

Co nejsou ztráty a nálezy

 • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.
 • věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé,
 • věci viditelně poškozené, nefunkční elektronika,
 • věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc zcela nepoužitelná.