Mikulov

Řešení životních situací

Místní poplatek z pobytu

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednoho poskytovatele pobytu, zavedený OZV č. 3/2019 městem Mikulov.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Plátce poplatku – poskytovatel úplatného pobytu.

Podmínky a postup řešení:

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Teno poplatek platí ubytované osoby (poplatníci) ubytovateli (plátci), který vybraný poplatek odvádí správci poplatku do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1 – finanční odbor
  • Pondělí 8:00 – 17:00
  • Úterý 8:00 – 14:00
  • Středa 8:00 – 18:00
  • Alena Pilařová
  • +420 519 444 530
  • dveře č. 352

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti, doklad k oprávnění činnosti fyzické nebo právnické osoby, která je podnikatelským subjektem.

Formuláře:

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu
Přiznání k poplatku z pobytu

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazba poplatku pro rok 2020 činí 21,- Kč.
Poplatek je možno uhradit bezhotovostním převodem nebo na hlavní pokladně MěÚ v Mikulově.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Plátce (ubytovatel) je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.