Mikulov

Řešení životních situací

Doprava – vozidla a řidiči

Dovoz silničního vozidla ze zahraničí

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo.

Podmínky a postup řešení:

1) Vozidla dovezená z členského státu

Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace. U vozidel dovezených z výše uvedených států se provádí přímá registrace do registru silničních vozidel (tj. neschvaluje se technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla).

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje, pokud se jedná o:

 1. silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát,
 2. silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech,
 3. silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3 zákona č, 56/2001 Sb., (tj. Pokud ministerstvo obdrží od příslušného orgánu jiného členského státu kopii osvědčení o schválení typu silničního vozidla v malé sérii s platností na území tohoto státu a kopii schvalovací dokumentace, rozhodne o tom, zda uzná takto schválený typ silničního vozidla. Ministerstvo takto schválený typ silničního vozidla uzná, pokud z obdržené kopie osvědčení a schvalovací dokumentace vyplývá, že jsou splněny podmínky podle § 16 odst. 5. Kopii rozhodnutí ministerstvo zašle příslušnému orgánu jiného členského státu) nebo
 4. silniční vozidlo, na jehož schválení se použije § 33a zákona č. 56/2001 Sb.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Před dovozem vozidla se seznamte s podmínkami danými zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejasnosti je vhodné konzultovat předem. Tím nedojde k dovozu vozidla, které nelze schválit k provozu.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Dušan Kočár
 • +420 519 444 527
 • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu se dokládá:

 1. platný občanský průkaz,
 2. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 3. jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského/obchodního rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci, zřizovací listina atd.,
 4. doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je
  1. technický průkaz silničního vozidla,
  2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,
  3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,
  4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo
  5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,
 5. dokumentace obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene d),
 6. zelená karta, vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Zákon č. 168/1999 Sb., v platném znění),
 7. písemná plná moc, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele, pokud je žádost vyřizována zplnomocněným zástupcem.

Formuláře:

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Správní poplatek:

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

 • motocykl do 50 cm3 300,- Kč
 • motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s postranním
 • vozíkem, motorové tříkolky, motorové čtyřkolky 500,- Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg včetně 500,- Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg 700,- Kč

Od poplatku za zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly do registru vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Od poplatku za zápis do registru vozidel jsou osvobozeny zápisy prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

2) Vozidla dovezená z jiného než z členského státu

Takovým vozidlem rozumíme vozidlo dovezené z jiného státu, než jsou státy Evropské unie, státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace.

U těchto vozidel je nutné nejdříve schválit technickou způsobilost a až následně, pokud je technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla schválena, lze vozidlo v dalším kroku registrovat do registru silničních vozidel.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud

 1. splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,
 2. od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než
  1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo
  2. 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
 3. splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.

Splnění výše definovaných podmínek se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Před dovozem vozidla se seznamte s podmínkami danými zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejasnosti je vhodné konzultovat předem. Tím nedojde k dovozu vozidla, které nelze schválit k provozu.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Dušan Kočár
 • +420 519 444 527
 • dveře č. 305

K vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu se dokládá:

 1. platný občanský průkaz,
 2. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 3. jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského/obchodního rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci, zřizovací listina atd.,
 4. osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
 5. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 14 dní,
 6. doklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu,
 7. technický protokol vydaný zkušební stanicí,
 8. zelená karta, vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Zákon č. 168/1999 Sb., v platném znění),
 9. písemná plná moc, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele, pokud je žádost vyřizována zplnomocněným zástupcem.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

Formuláře:

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Správní poplatek:

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

 • Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla 2.000,- Kč
 • Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES (GLOBÁLNÍ HOMOLOGACE) 1.500,- Kč

Přehled správních poplatků – zápis vozidla do registru vozidel

 • motocykl do 50 cm3 300,- Kč
 • motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s postranním
 • vozíkem, motorové tříkolky, motorové čtyřkolky 500,- Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg včetně 500,- Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg 700,- Kč

Od poplatku za zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly do registru vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Od poplatku za zápis do registru vozidel jsou osvobozeny zápisy prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Může být požadováno doložení chybějících homologací nebo neúplných podkladů (technických údajů a dat, pokud úřad tyto údaje nemá k dispozici). V některých případech je nutno zajistit úřední překlad cizojazyčných dokladů a dokumentů.

Přestavba silničního vozidla

Přestavba silničního vozidlaPřestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, povoluje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu.

Podmínky a postup řešení:

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.

Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují:

 1. změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru,
 2. změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,
 3. změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,
 4. změna kategorie vozidla.

Největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze snížit jen v případě přestavby vozidla na speciální vozidlo jednoúčelového využití.

Přestavbou vozidla nesmí být změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro brzdy vozidla, vnější hluk vozidla, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.

Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla.

Nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.

O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.

Při přestavbě vozidla lze změnit nebo upravit pouze jednu podstatnou část mechanizmu nebo konstrukci silničního vozidla. Jiné podstatné části mechanizmu nebo konstrukce silničního vozidla již nesmí být touto, ani žádnou následnou přestavbou změněny.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Dušan Kočár
 • +420 519 444 527
 • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 1. platný občanský průkaz,
 2. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 3. jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského/obchodního rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci, zřizovací listina atd.,
 4. technický průkaz silničního vozidla (TP),
 5. osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV),
 6. podrobný popis přestavby silničního vozidla,
 7. návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,
 8. technický popis a výkresová dokumentace systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
 9. technický protokol vydaný zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou,
 10. doklady o nabytí jednotlivých dílů,
 11. písemná plná moc, která nemusí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

Formuláře:

Žádost o povolení přestavby vozidla

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla

Správní poplatek:

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku    1.000,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Může být požadováno doložení chybějících homologací nebo neúplných podkladů (technických údajů a dat, pokud úřad tyto údaje nemá k dispozici). V některých případech je nutno zajistit úřední překlad cizojazyčných dokladů a dokumentů.

Registrace nového dosud neregistrovaného vozidla

Týká se registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Vozidlo je nutno přihlásit do registru vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena, a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

Plná moc musí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o registraci vozidla podejte na předepsaném tiskopisu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Petra Balšínková, Michaela Ráczová
 • +420 519 444 540, +420 519 444 539
 • dveře č. 118

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz, pas)

- doklad o pojištění, doklad o nabytí vozidla

- technický průkaz vozidla

- případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku

Formuláře:

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (PDF - 666 kB)

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Platba v hotovosti:

- motocykl do 50cm3 300,- Kč

- motocykl nad 50cm3 500,- Kč

- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč

- přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,-Kč

- přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,-Kč

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

 • Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
 • Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doklad, který se vydává k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle Úmluv o silničním provozu. (Vídeň 1968 a Ženeva 1949). Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vydání řidičského průkazu podává:

 • osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění
 • držitel řidičského oprávnění (držitel řidičského průkazu)

Žádost může být podána u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ČR.

Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností.

Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu je povinen převzít mezinárodní řidičský průkaz osobně, žádost může být podána, u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ČR.

 

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou k vydání požadovaných průkazů je trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

 1. Řidičský průkaz se může vydat pouze osobě:

  • které bylo uděleno řidičské oprávnění nebo je držitelem řidičského oprávněnícizinci nebo osobě, která je držitelem řidičského průkazu vydaného cizím státem a má na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum delší než 1 rok
  • příslušníku státu Evropské unie, kterému byl vydán řidičský průkaz Evropských společenství a který má na území ČR bydliště
  • Mezinárodní řidičský průkaz se může vydat pouze osobě, která je držitelem řidičského oprávnění, resp. řidičského průkazu.
 2. K vydání řidičského průkazu se musí žadatel dostavit osobně, na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v ČR.

 

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Monika Blahová
 • +420 519 444 541
 • dveře č. 118

Žadatel může využít pro podání žádosti jakoukoliv obec s rozšířenou působností v ČR.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • Pro vydání Mezinárodního řidičského průkazu je nutné přinést jednu fotografii.

Další požadované doklady, pokud osoba žádá o:

 • řidičský průkaz nebo rozšíření o další řidičské oprávnění – žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti, řidičský průkaz (při rozšíření)
 • změnu údajů, výměnu za vzor Evropských společenství, poškození – řidičský průkaz
 • vydání mezinárodního řidičského průkazu – řidičský průkaz
 • výměnu cizího řidičského průkazu za český – řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství, povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu

Formuláře:

Žádost o vydání řidičského průkazu – žádost je vyhotovena elektronicky, po předložení příslušných dokladů.

Formulář ke stažení:

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Správní a jiné poplatky:

Za vydání řidičského průkazu se vybírá poplatek 200 Kč.

 • vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě 700 Kč
 • vydání mezinárodního řidičského průkazu 50 Kč
 • správní poplatek se platí v hotovosti na přepážce řidičských průkazů

Výměna řidičského průkazu za nový typ (model Evropských společenství) je bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

 1. Řidičský průkaz z důvodu získání prvního řidičského oprávnění se vydá ve lhůtě 20 dnů od podání žádosti,držitelům řidičského oprávnění lze za poplatek vydat řidičský průkaz i ve zkrácené lhůtě pěti pracovních dnů.
 2. Mezinárodní řidičský průkaz se vydá bezodkladně po podání žádosti (pouze však v případě, že nedošlo současně ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu).

Držitel řidičského průkazu je povinen:

a) neprodleně nahlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení

b) nahlásit změnu údajů, uváděných v řidičském průkazu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo

c) odevzdat řidičský průkaz, pokud je neplatný z důvodu, že uplynula doba jeho platnosti, údaje o řidičském oprávnění neodpovídají skutečnosti, jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy, je poškozený tak, že záznamy v něm uvedené jsou nečitelné

d) odevzdat řidičský průkaz do pěti pracovních dnů ode dne

 • kdy nabylo právní moci rozhodnutí o omezení, odnětí, pozastavení řidičského oprávnění
 • kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem sankce zákazu řízení motorových vozidel
 • kdy mu bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení


e) zemřel-li držitel řidičského oprávnění, jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu řidičský průkaz zemřelého obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního trvalého pobytu zemřelého

 

Výroba silničního vozidla (stavba)

Výrobou jednotlivého silničního vozidla se rozumí výroba silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu.

Podmínky a postup řešení:

O povolení výroby jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušným k vydání povolení je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má výrobce sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Dušan Kočár
 • +420 519 444 527
 • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu se dokládá:

 1. platný občanský průkaz,
 2. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 3. jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského/obchodního rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci, zřizovací listina atd.,
 4. technický popis silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,
  nákres sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
 5. návod k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,
 6. osvědčení o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem,
 7. písemná plná moc, která nemusí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

Pro účely schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla může ministerstvo povolit na žádost výjimku z technických požadavků, které musí takto schvalované vozidlo splňovat, pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka. Výjimku nelze udělit z technických požadavků týkajících se

 1. brzd,
 2. vnějšího hluku,
 3. emise škodlivin ve výfukových plynech a
 4. odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility.

Formuláře:

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla

Správní poplatek:

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla    2.000,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Může být požadováno doložení chybějících homologací nebo neúplných podkladů (technických údajů a dat, pokud úřad tyto údaje nemá k dispozici). V některých případech je nutno zajistit úřední překlad cizojazyčných dokladů a dokumentů.

Vyřazení vozidla (depozit), zánik vozidla

 • O vyřazení může vlastník nebo provozovatel vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (například sezónní provoz, dlouhodobá oprava). Tato doba nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V odůvodněných případech na žádost vlastníka vozidla lze lhůtu prodloužit. O prodloužení musí vlastník vozidla požádat písemně.
 • O zánik může vlastník vozidla požádat, nechce-li vozidlo dále provozovat, nebo pokud vozidlo zaniklo.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost podejte na předepsaném tiskopisu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Petra Balšínková, Michaela Ráczová
 • +420 519 444 540, +420 519 444 539
 • dveře č. 118

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)
 • případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku
 • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla
 • tabulky registrační značky:
  • Vyřazení – tabulky registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a paměťová karta vozidla (pokud byla vydána) budou uloženy na úřadě a toto bude zapsáno do technického průkazu.
  • Zánik – odevzdáte tabulky registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a paměťovou kartu vozidla (pokud byla vydána). Součástí žádosti musí být doklad o ekologické likvidaci vozidla!

Formuláře:

Žádost o vyřazení vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla (PDF - 637 kB)

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Platba v hotovosti:

 • Vyřazení vozidla z registru vozidel 200,- Kč
 • Zánik vozidla – zdarma

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Zápis tažného zařízení

Podmínky a postup řešení:

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat vlastník nebo provozovatel obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Dušan Kočár
 • +420 519 444 527
 • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti se přikládá vyplněný typový list, který musí odpovídat schválenému vzoru (razítko a podpis držitele schválení včetně data vystavení), dále se v typovém listu potvrzuje odborná montáž tažného zařízení na vozidlo. Potvrzení odborné montáže může vystavit:

 • pověřené montážní pracoviště - tato pracoviště může pověřit pouze držitel typového schválení tažného zařízení dané značky; jejichž seznam je též na www stránkách MD,
 • zkušební stanice STK – v případě individuální montáže (protokol STK).

Adále vyplnění základních údajů v typovém listu (typ TZ, typ vozidla, největší hmotnost přívěsu a největší svislé zatížení spojovacího zařízení). Předložený typový list musí svým provedením plně odpovídat vzoru na internetu (jedná se např. o to, když je vzor barevný s ochrannými znaky a občan předloží černobílou kopií).

K vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu se dokládá:

 1. platný občanský průkaz,
 2. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 3. jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského/obchodního rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci, zřizovací listina atd.,
 4. technický průkaz silničního vozidla (TP),
 5. osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV),
 6. vyplněný typový list tažného zařízení,
 7. písemná plná moc, která nemusí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

Formuláře:

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Správní poplatek:

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění za každou změnu v registru silničních vozidel 50,- Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Může být požadováno doložení chybějících homologací nebo neúplných podkladů (technických údajů a dat, pokud úřad tyto údaje nemá k dispozici). V některých případech je nutno zajistit úřední překlad cizojazyčných dokladů a dokumentů.

Zkoušky řidičů

Úspěšné absolvování závěrečných zkoušek řidiče je předpokladem pro získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel příslušné skupiny a k udělení řidičského oprávnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o řidičské oprávnění, který absolvoval a ukončil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění požadované skupiny (podskupiny).

Podmínky a postup řešení:

Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce, písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Úspěšným ukončením výuky a výcviku v autoškole.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Dušan Kočár
 • +420 519 444 527
 • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • žádost o řidičské oprávnění
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • platný doklad totožnosti
 • řidičský průkaz (při rozšíření oprávnění)

 

Formuláře:

Žádost o řidičské oprávnění získáte u provozovatele autoškoly.

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel získáte u svého registrujícího praktického lékaře, u lékaře závodní preventivní péče nebo u kteréhokoli praktického lékaře, nemáte-li některého z výše uvedených.

Správní a jiné poplatky:

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán (poradí autoškola) za zkoušku z odborné způsobilosti 700,- Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100,- Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200,- Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400,- Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Provozovatel autoškoly
 • Učitel autoškoly
 • Osoba pověřená výkonem státního dozoru
 • Tlumočník

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:


Splnit podmínky přijetí k výuce a výcviku v autoškole

 • podat písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem
 • ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců
 • není nezpůsobilá k právním úkonům
 • je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla ( dokládá žadatel posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
 • má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dní, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců
 • splní další podmínky které vyžaduje zvláštní zákon (dokládá žadatel výpisem z rejstříku trestů, který ke dni podání žádosti o řidičské oprávnění nesmí být starší 3 měsíců)
 • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel (dokládá žadatel výpisem z registru řidičů a na žádosti čestným prohlášením)

Změna údajů v registru vozidel

Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu a souvisejících předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o registraci vozidla podejte na předepsaném tiskopisu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Petra Balšínková
 • +420 519 444 540
 • dveře č. 118

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)
 • případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku
 • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla
 • protokol o schválené technické způsobilosti po provedené změně (v případě technických změn vozidla provedených formou individuální přestavby)
 • doklad o nabytí (v případě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce vozidla)
 • ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů

Formuláře:

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel (PDF - 647 kB)

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Platba v hotovosti:

 • zápis změny do technického průkazu a do registru vozidel (za 1 změnu) 50,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Ohlášení změn musí být provedeno do 10 pracovních dnů po nastalé změně.

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost..

Změna vlastníka nebo provozovatele u registrovaného vozidla

Týká vozidla již registrovaného.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník nebo provozovatel vozidla. Jednat může i osoba vlastníkem nebo provozovatelem vozidla písemně zmocněná.

Plná moc musí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

Podmínky a postup řešení:

Splnění požadovaných náležitostí.

Odhlášení ze stávajícího vlastníka nebo provozovatele a následná registrace na nového vlastníka nebo provozovatele.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o změnu provozovatele nebo vlastníka vozidla podejte na předepsaném tiskopisu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Petra Balšínková, Bc. Vladislava Blahová
 • +420 519 444 540, +420 519 444 539
 • dveře č. 118

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)
 • případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
 • technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci vozidla
 • doklad o pojištění
 • protokol o evidenční kontrole, který není starší 30 dní

Formuláře:

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (PDF - 641 kB)

Správní a jiné poplatky:

 • správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích

Platba v hotovosti:

 • motocykl do 50 cm3 300,- Kč
 • motocykl nad 50 cm3 500,- Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,- Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,- Kč

Ztráta registrační značky nebo dokladu k vozidlu

Týká se registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osobou oprávněnou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba provozovatelem nebo vlastníkem vozidla písemně zmocněná.

Podmínky a postup řešení:

V případě ztráty, poškození, odcizení registrační značky, technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla je nutné získat náhradu u příslušného úřadu, který vede registr vozidel.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o náhradu podejte na předepsaném tiskopisu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Petra Balšínková, Michaela Ráczová
 • +420 519 444 540, +420 519 444 539
 • dveře č. 118
 • Dušan Kočár
 • +420 519 444 527
 • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • písemnou žádost o náhradu obsahující odůvodnění žádosti (například z důvodu ztráty)
 • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel)
 • protokol o ohlášení věci na policii (v případě odcizení registrační značky)
 • zbylé, případně poškozené tabulky registrační značky nebo poškozený technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla

Formuláře:

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (PDF - 633 kB)
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu (PDF - 640 kB)

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkami 16, 26 a 27 zákona č.634/2004 Sb,.o správních poplatcích.

Platba v hotovosti:

 • vydání osvědčení o registraci vozidla 100,- Kč
 • vydání technický průkaz vozidla 100,- Kč
 • vydání tabulky registrační značky za 1 ks 200,-Kč
 • zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Policie České republiky v případě odcizení nebo ztráty registrační značky vozidla. Dále například zmocněnec nebo leasingová společnost.