Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Obnova nemovité kulturní památky nebo nemovitosti nacházející se na území s památkovou ochranou

Řešení životních situací

Obnova nemovité kulturní památky nebo nemovitosti nacházející se na území s památkovou ochranou

Zamýšlí-li vlastník objektu provést některou z níže uvedených činností, je povinen předem si vyžádat k těmto pracím závazné stanovisko.

Jedná se o případy, kdy se má:

 • u kulturní památky provádět její údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava (modernizace budovy při nezměněné funkci)
 • v památkové rezervaci (Městská památková rezervace Mikulov, Vesnická památková rezervace Pavlov) a na území jejich ochranných pásem (MPR Mikulov, VPR Pavlov) nebo na území ochranného pásma v obci Dolní Věstonice realizovat novostavba, či u stávajících objektů jejich změna nebo udržovací práce, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, či odstranění stavby (tato povinnost je vyloučena vždy, když u staveb v ochranném pásmu se nezasahuje do vnějšího vzhledu této nemovitosti)

 

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Ing. Josef Hromek
 • +420 519 444 514
 • dveře č. 413

Kdo žádá:

 • vlastník objektu nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci
 • u věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci). U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek.

Jaké doklady je třeba předložit:

 • žádost o vydání závazného stanoviska
 • popř. doklad o vlastnictví a snímek katastrální mapy (není však nezbytné)
 • u rozsáhlejších akcí projekt stavebních prací
 • u právnických osob doklad o tom, kdo je oprávněn jednat jejím jménem: buď platný výpis z Obchodního rejstříku nebo plná moc udělená statutárním orgánem, ve které je uvedeno, že je vystavena též pro jednání s orgánem památkové péče

 

Správní a jiné poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

 

Lhůty pro vyřízení:

 • lhůty jsou stanoveny správním řádem (u jednodušších případů zpravidla cca do 30 dnů)

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • k předložené žádosti musí vydat své odborné vyjádření Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště v Brně. O toto vyjádření si požádá sám správní orgán současně se zahájením správního řízení

Formulář:


Návody na řešení dalších životních zkušeností v oblasti památkové péče jsou umístěny na stránkách ministerstva kultury: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=753