Mikulov

Řešení životních situací

Uzavření manželství

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Podmínky a postup řešení:

V případě občanského sňatku vyplní snoubenci dotazník k uzavření manželství a předloží jej osobně spolu s předepsanými doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu chtějí manželství uzavřít.

Církevní sňatek mohou snoubenci uzavřít před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti, a to po předložení osvědčení k církevnímu sňatku. Osvědčení vydá na základě žádosti matriční úřad, v jehož správním obvodu bude církevní sňatek uzavřen.

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • mezi ženatým mužem a vdanou ženou
 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci (totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud trvá)
 • nezletilými. (Výjimečně, jestliže je to v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let.)
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům. (Osoba, jejíž svéprávnost je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu.)

Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zmocněncem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci s úředně ověřeným podpisem a za předpokladu splnění dalších podmínek dle § 38 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejích zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 669 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zvolit místo uzavření manželství a osobně podat vyplněný dotazník spolu s předepsanými doklady u matričního úřadu, před kterým má být manželství uzavřeno.

V případě církevního sňatku podat osobně žádost o vystavení osvědčení u matričního úřadu, v jehož správním obvodu se bude manželství uzavírat.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

U matričního úřadu, v jehož správním obvodu chcete uzavřít manželství.

Do správního obvodu matričního úřadu Mikulov tyto obce:
Bavory, Březí, Dobré Pole, Klentnice, Mikulov,Milovice, Sedlec

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Ing. Andrea Urbanová
 • +420 519 444 504
 • dveře č. 248

Správní a jiné poplatky:

Uzavření manželství mezi snoubenci:

Výši provozních poplatků schválených RM dne 06.02.2018 s účinností od 07.02.2018 sdělí matrika MěÚ Mikulov.

Poplatky můžete uhradit hotově i platební kartou na pokladně městského úřadu, nebo hotově na matrice při podání žádosti, nebo převodem na účet města Mikulov.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se prokazuje dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem).

Schválené dny a prostory

Dny : 2. sobota v měsíci v době od 10.00 do 16. 00 hodin a poslední pátek v měsíci v době od 9.00 do 12.00 hodin
Prostory : Radnice 

Obřady na zámku

Po dohodě s matrikou si snoubenci ověří termín na zámku a uhradí jejich poplatky za pronájem prostor. 

Další informace:

 • Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.
 • Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.