Mikulov

Řešení životních situací

Hlášení trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, příp. orientačním. Změnu trvaleho pobytu je možné provést pouze v místě nového trvalého pobytu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Za občana mladšího 15 let, po předložení rodného listu dítěte, změnu provede jeho zákonný zástupce nebo pěstoun. Za osobu omezenou ve svéprávnosti jedná opatrovník.

Podmínky a postup řešení:

Vyplnění přihlašovacího lístku a předložení potřebných dokladů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložení vyplněného přihlašovacího lístku k trvalému pobytu a příslušných dokladů opravňujících k provedení této změny.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Iveta Rősnerová
 • +420 519 444 505
 • dveře č. 247

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Platný občanský průkaz, nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou.
 • Po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí státního občanství doklad o jeho nabytí.
 • Doklad opravňující užívání bytu (nájemní smlouva, kupní smlouva vložena do katastru nemovitostí).
 • Úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Formuláře:

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu obdržíte při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50,- Kč za občana staršího 15 let. Osoby do 15 let jsou od tohoto poplatku osvobozeny. Správní poplatek se platí v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení:

nejsou stanoveny

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Do 15 dnů od přihlášení požádat o vydání nového občanského průkazu, popř. řidičského průkazu.