Mikulov

Řešení životních situací

Ověřování podpisů a listin

Vidimace (ověření opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověření pravosti podpisu na listině).

Podmínky a postup řešení:

Nutná osobní návštěva úřadu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat ústní žádost o vidimaci listiny nebo legalizaci podpisu.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

U kteréhokoliv krajského úřadu, matričního úřadu nebo obecního úřadu, držitele poštovní licence a Hospodářské komory ČR pověřené vidimací a legalizací.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • čtvrtek - 8:00-14:00 (vhodné ověřit telefonicky, v neúředních dnech probíhají různá jednání, školení, šetření)
 • pátek - 8:00-12:30 (vhodné ověřit telefonicky, v neúředních dnech probíhají různá jednání, školení, šetření)
 • Podatelna
 • +420 519 444 551, 555
 • dveře č. 108
 • Občanské průkazy a cestovní pasy
 • +420 519 444 506, 668
 • dveře č. 107 a 103
 • Matrika
 • +420 519 444 504
 • dveře č. 248
 • Evidence obyvatel
 • +420 519 444 505
 • dveře č. 247

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vidimaci předložit:

 • originál listiny, popř. již ověřenou fotokopii listiny, dále opis nebo kopii pořízenou ze spisu

K legalizaci předložit:

 • platný průkaz totožnosti, který obsahuje fotografii, jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele, trvalý pobyt, adresu místa pobytu na území ČR nebo adresu bydliště mimo území ČR
 • listinu, na níž se osoba vlastnoručně podepíše, případně podpis na listině uzná za vlastní

 

Správní a jiné poplatky:

 • Legalizace (ověření podpisu) 30,- Kč za každý podpis.
 • Vidimace (ověření stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie) 30,- Kč za každou i započatou stránku.
 • Správní poplatky se hradí hotově, přímo u pracovnice, která vidimaci nebo legalizaci provádí.

 

Lhůty pro vyřízení:

Ověřování podpisů a listin se provádí na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.

 

Nejčastější dotazy:

Může provést ověření listiny i jiná osoba než její vlastník?
Při ověření kopie může originál listiny předložit k ověření kterákoliv fyzická osoba.

Musím si přinést vyhotovenou kopii listiny k ověření?
Kopii listiny zhotoví z originálu na požádání pracovnice úřadu, která bude ověřování provádět, ale lze si přinést i vlastní kopii.

Musím být fyzicky přítomen při ověření podpisu?
Ano, je to nezbytné a stanoví tak zákon. Legalizací ověří pověřený pracovník, že fyzická osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině již uvedený před ním uznala za vlastní a po té se vlastnoručně podepíše do ověřovací knihy.

Jsem držitelem průkazky ZTP, vztahují se na mě správní poplatky?
Držitelé průkazek ZTP a ZTP/P jsou od správních poplatků osvobozeni pouze při ověřování podpisů (legalizace). Na ověření listin (vidimaci) se osvobození od správních poplatků nevztahuje. Další možnosti osvobození od správních poplatků upravuje § 8 zák. 634/2004 Sb.

Jsem z důvodu vážné nemoci fyzicky neschopen dostavit se na úřad a potřebuji provést legalizaci.
Po dohodě s pracovníkem úřadu na uvedených kontaktech lze dohodnout osobní návštěvu u Vás doma. (pouze u legalizace)

Další informace:

Listiny, u kterých nelze provést vidimaci:

 • opisy (kopie) OP, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížky, šeky, směnky nebo jiné cenné papíry, losy, sázenky, protest směnky, geometrické plány, rysy a technické kresby
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úřadně ověřeném překladu do jazyka českého
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zpochybnit její věrohodnost
 • jestliže se předložený opis (kopie) doslovně neshoduje s předloženým originálem
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Pověřený pracovník neprovede legalizaci:

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
 • je-li podpis vyhotoven jinými než písmeny latinské abecedy
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text