Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Řešení životních situací

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Předmětem poplatku je přechodné pobývání za úplatu ve městě Mikulově za účelem rekreace.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Změny v této činnosti, zejména její ukončení, je ubytovatel povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Alena Pilařová
 • +420 519 444 530
 • dveře č. 352

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro splnění ohlašovací povinnosti postačí sdělit správci poplatku:

 • příjmení
 • jméno nebo název
 • bydliště nebo sídlo
 • rodné číslo nebo IČO
 • počet lůžek ubytovací kapacity a den vzniku nebo změny povinnosti platit poplatek

Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvedou při ohlášení vzniku povinnosti vybrat poplatek též:

 • čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti

 

Formuláře:

Přiznání k místnímu poplatku za rekreační pobyt

Sazba poplatku:

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu.

Ubytovatel vybraný poplatek odvede na účet správce poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl poplatek vybrán.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje: dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Nepovinnou náležitostí evidenční knihy je datum narození ubytovaných fyzických osob (z důvodu možného prokázání osvobození).