Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Místní poplatek z ubytovací kapacity

Řešení životních situací

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu ve městě Mikulově.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Změny v této činnosti, zejména její ukončení, je ubytovatel povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Alena Pilařová
 • +420 519 444 530
 • dveře č. 352

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro splnění ohlašovací povinnosti postačí sdělit správci poplatku:

 • příjmení
 • jméno nebo název
 • bydliště nebo sídlo
 • rodné číslo nebo IČO
 • počet lůžek ubytovací kapacity a den vzniku nebo změny povinnosti platit poplatek

Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvedou při ohlášení vzniku povinnosti vybrat poplatek též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Formuláře:

Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Sazba poplatku:

Poplatek činí za každé využité lůžko a den 6,- Kč.

Ubytovatel poplatek odvede na účet správce poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl poplatek vybrán.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje: dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.