Mikulov

Řešení životních situací

Místní poplatek ze psa

Předmětem poplatku jsou psi starší 3 měsíců (poplatková povinnost).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území města Mikulov trvalý pobyt nebo sídlo.

Podmínky a postup řešení:

Nabytí psa staršího 3 měsíců a trvalý pobyt držitele psa. Džitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Za výše uvedených podmínek podá držitel psa, staršího 3 měsíců, přiznání k poplatku ze psů do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
 • Povinnost ohlásit nabytí psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle vyhlášky o místních poplatcích osvobozen, a tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat.
 • Poplatník je povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na vznik, zánik poplatkové povinnosti, výši poplatku nebo na osvobození od poplatku do 15 dnů od jejího vzniku.
 • Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Alena Pilařová
 • +420 519 444 530
 • dveře č. 352

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Právnická a fyzická osoba, podnikající:

 • živnostenský list, razítko firmy, IČ

Fyzická osoba:

 • občanský průkaz, rodné číslo, trvalý pobyt

Formuláře:

K vyplnění elektronického formuláře je třeba formulář otevřít v programu Adobe Acrobat Reader.

Sazba poplatku:

Poplatek činí za kalendářní rok:

 • v rodinných domcích a domech do 2 bytových jednotek:
  • za 1 psa 300,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa 480,- Kč
 • v domech se 3 a více bytovými jednotkami:
  • za 1 psa 600,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa 980,- Kč
 • sazba poplatku pro držitele psa, který dovršil 65 let až v průběhu příslušného zpoplatňovacího období činí:
  • za 1 psa 140,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa 230,- Kč

Místní poplatek uhradit nejpozději do konce měsíce února každého kalendářního roku.