Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Řešení životních situací

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění

Podmínky a postup řešení:

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba, přihlášená v obci

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Sazba tohoto poplatku je vždy na každý kalendářní rok zvlášť stanovena a schvalována zastupitelstvem města. Ke stažení – OZV č. 4/2019

Kdo je oprávněn v této věci jednat :

Fyzická osoba, přihlášená v obci a vlastník nemovitosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace :

Ohlášení vzniku nebo změny povinnosti platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) se nevyžaduje. Povinnost platit poplatek eviduje správce poplatku na základě údajů jím vedené evidence obyvatel.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Alena Stejskalová
  • +420 519 444 517
  • dveře č. 352

Formuláře: