Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Řešení životních situací

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění

Podmínky a postup řešení:

  • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Sazba tohoto poplatku je vždy na každý kalendářní rok zvlášť stanovena a schvalována zastupitelstvem města. Ke stažení – OZV č. 4/2007 – příloha č. 4

Kdo je oprávněn v této věci jednat :

Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace :

Ohlášení vzniku nebo změny povinnosti platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) se nevyžaduje. Povinnost platit poplatek eviduje správce poplatku na základě údajů jím vedené evidence obyvatel.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Alena Stejskalová
  • +420 519 444 517
  • dveře č. 352

Formuláře: