Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Řešení životních situací

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Podmínky a postup řešení:

 • Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 • Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

Veřejným prostranstvím jsou:

Za veřejné prostranství se považují:

 • náměstí
 • pozemní komunikace (tj. silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace)
 • tržiště
 • veřejná zeleň (podél všech komunikací ve městě)
 • další prostory přístupné každému bez omezení


Podrobnější specifikace veřejných prostranství ve městě Mikulov je uvedena v Příloze č. 1 OZV č. 5/2021

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osoba užívající veřejné prostranství je povinna ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik povinnosti platit poplatek do 30 dnů ode dne, kdy povinnost nastala. Změny v povinnosti platit poplatek je poplatník povinen ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Alena Stejskalová
 • +420 519 444 517
 • dveře č. 352
 • Marek Šuba
 • +420 519 444 562
 • dveře č. 352

Formuláře: