Mikulov

Řešení životních situací

Pronájem pozemků

Jedná se o pozemky v majetku Města Mikulova.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Ing. Dana Kudelňáková
 • +420 519 444 605
 • dveře č. 326
 • JUDr. Irena Hřebřinová
 • +420 519 444 522
 • dveře č. 325

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemná žádost o pronájem pozemku napsaná na volném listě papíru. V žádosti musí být uvedeno číslo pozemku, katastrální území, ve kterém se požadovaný pozemek nachází, účel pronájmu pozemku a kdo bude osoba nájemce. Pozemky mohou být pronajaty právnické osobě nebo fyzické osobě starší 18 let. Nutnou součástí žádosti je snímek katastrální mapy se zákresem pozemku žádaného do pronájmu nebo jeho části. Snímek katastrální mapy obdržíte na katastrálním úřadě v Mikulově na ul. Koněvova č.or. 15 nebo na majetkoprávním odboru.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 128/2000 Sb.- o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Lhůta pro vyřízení:

Žádost o pronájem městského pozemku bývá vyřízena v časovém horizontu 1–6 měsíců.