Mikulov

Řešení životních situací

Obecné přestupky

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje, nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů a nebo o trestný čin.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oznámení o přestupku může ve věci podat osoba přestupkem postižená, její zákonný či právní zástupce nebo opatrovník.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro řešení životní situace v přestupkovém řízení je jednání pachatele přestupku v rozporu se zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (dále jen „přestupkový zákon“).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámení přestupku je možno podat v prvé řadě na Policii ČR, Městské policii, případně písemně na oddělení přestupků - Komise k projednávání přestupků při MěÚ Mikulov.

Přestupky proti občanskému soužití podle ustan. § 49 odst. 1 písm. a, b, c) a proti majetku podle ustan. § 50 odst. 1 písm. a), přestupkového zákona, spáchané mezi osobami blízkými lze projednat jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce, nebo opatrovníka.

Blízkou osobou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, partner, další osoby v poměru rodinném a obdobném se pokládají za blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jednat z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. Návrh na projednání přestupku je nutný i u přestupků podle ustan. § 49 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona, u urážek na cti + § 125c odst. 1 písm. h) zákona o silničním provozu, dopravní nehoda při níž je ublíženo na zdraví mezi osobami blízkými.

Návrh může podat postižená osoba, její zákonný zástupce, nebo opatrovník. Návrh lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o přestupku dozvěděl, nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • JUDr. Hana Čížková
  • +420 519 444 523
  • dveře č. 303
  • Nikola Bártová
  • +420 519 444 501
  • dveře č. 303

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

Formuláře:

Samostatné formuláře nejsou k dispozici. V návrhu na projednání přestupku nutno uvést kdo je postižená osoba, koho navrhovatel označil za pachatele, uvést, kde, kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán, případně uvést další důkazy, nebo uvést svědky.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníkem řízení je obviněný z přestupku, poškozený (pokud jde o projednání náhrady škody způsobené přestupkem a která byla výslovně uplatněna před správním orgánem), vlastník věci (která může být zabrána, nebo byla zabrána), navrhovatel (na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku). Těmto osobám se doručuje rozhodnutí ve věci.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Předložení a navržení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku (např. lékařská zpráva). O náhradě majetkové škody, která přestupkem vznikla, správní orgán rozhodne pouze tehdy, byla-li výslovně uplatněna před správním orgánem. Nezbytným předpokladem pro přiznání nároku na náhradu škody poškozenému je spolehlivé zjištění škody a její výše.