Mikulov

Řešení životních situací

Obecné přestupky

Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje zákonem stanovené znaky, nejde-li o trestný čin.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oznámení o přestupku může ve věci podat osoba přestupkem postižená, její zákonný či právní zástupce nebo opatrovník.Je-li osob přímo postižených spácháním přestupku více, stačí souhlas pouze jedné z nich.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro řešení životní situace v přestupkovém řízení je jednání pachatele přestupku v rozporu se zák. č. 251/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámení přestupku je možno podat v prvé řadě na Policii ČR, Městské policii, případně písemně na Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov.

Ust. § 79 odst. 1 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich stanoví, že řízení o přestupku, o němž tak stanoví jiný zákon, lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku a pakliže takových osob je více, postačí souhlas pouze jedné z nich.

 • V případě přestupku proti občanskému soužití: Ust. § 7 odst. 7 zák. o některých přestupcích stanoví, že řízení o přestupku podle § 7 odst. 1 písm. b) nebo c) anebo odst. 2 písm. b) spáchaném mezi osobami blízkými anebo o přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odst. 2 písm. a) lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.
 • V případě přestupku proti majetku: Ust. § 8 odst. 7 zák. o některých přestupcích stanoví, že řízení o přestupku podle § 8 odst. 1 nebo 3 spáchaném mezi osobami blízkými lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.


Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství( dále jen partner), jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich , druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní . Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí (§ 22 zák.č. 89/20125 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).


Pokud chce osoba přímo postižená spácháním přestupku ( podle předchozí právní úpravy „navrhovatel“) výše uvedené přestupky projednat , má možnost ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení usnesení podle ustanovení § 39, odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zaslané jí správním orgánem nebo orgánem policie   podle ust. § 79 odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“) se zahájením řízení o přestupku.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Mgr. Iva Černá
 • +420 519 444 523
 • dveře č. 308
 • Lucie Zajacová
 • +420 519 444 501
 • dveře č. 308

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

Formuláře:

Samostatné formuláře nejsou k dispozici. V návrhu na projednání přestupku nutno uvést kdo je osoba přímo postižená spácháním přestupku , koho taková osoba označí za pachatele, uvést kde, kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán, případně uvést další důkazy.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníkem řízení je obviněný z přestupku, poškozený (pokud jde o projednání náhrady škody způsobené přestupkem a která byla výslovně uplatněna před správním orgánem), vlastník věci (která může být zabrána, nebo byla zabrána), osoba přímo postižená spácháním přestupku ( osoba, která vyslovila souhlas se zahájením řízení o přestupku ). Těmto osobám se doručuje rozhodnutí ve věci.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Předložení a navržení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku (např. lékařská zpráva, svědci). O náhradě majetkové škody, která přestupkem vznikla, správní orgán rozhodne pouze tehdy, byla-li výslovně uplatněna před správním orgánem. Nezbytným předpokladem pro přiznání nároku na náhradu škody poškozenému je spolehlivé zjištění škody a její výše.