Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Dovoz silničního vozidla ze zahraničí

Řešení životních situací

Dovoz silničního vozidla ze zahraničí

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo.

Podmínky a postup řešení:

1) Vozidla dovezená z členského státu

Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace. U vozidel dovezených z výše uvedených států se provádí přímá registrace do registru silničních vozidel (tj. neschvaluje se technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla).

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje, pokud se jedná o:

 1. silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát,
 2. silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech,
 3. silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3 zákona č, 56/2001 Sb., (tj. Pokud ministerstvo obdrží od příslušného orgánu jiného členského státu kopii osvědčení o schválení typu silničního vozidla v malé sérii s platností na území tohoto státu a kopii schvalovací dokumentace, rozhodne o tom, zda uzná takto schválený typ silničního vozidla. Ministerstvo takto schválený typ silničního vozidla uzná, pokud z obdržené kopie osvědčení a schvalovací dokumentace vyplývá, že jsou splněny podmínky podle § 16 odst. 5. Kopii rozhodnutí ministerstvo zašle příslušnému orgánu jiného členského státu) nebo
 4. silniční vozidlo, na jehož schválení se použije § 33a zákona č. 56/2001 Sb.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Před dovozem vozidla se seznamte s podmínkami danými zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejasnosti je vhodné konzultovat předem. Tím nedojde k dovozu vozidla, které nelze schválit k provozu.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Dušan Kočár
 • +420 519 444 527
 • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu se dokládá:

 1. platný občanský průkaz,
 2. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 3. jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského/obchodního rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci, zřizovací listina atd.,
 4. doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je
  1. technický průkaz silničního vozidla,
  2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,
  3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,
  4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo
  5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,
 5. dokumentace obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene d),
 6. zelená karta, vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Zákon č. 168/1999 Sb., v platném znění),
 7. písemná plná moc, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele, pokud je žádost vyřizována zplnomocněným zástupcem.

Formuláře:

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Správní poplatek:

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

 • motocykl do 50 cm3 300,- Kč
 • motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s postranním
 • vozíkem, motorové tříkolky, motorové čtyřkolky 500,- Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg včetně 500,- Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg 700,- Kč

Od poplatku za zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly do registru vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Od poplatku za zápis do registru vozidel jsou osvobozeny zápisy prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

2) Vozidla dovezená z jiného než z členského státu

Takovým vozidlem rozumíme vozidlo dovezené z jiného státu, než jsou státy Evropské unie, státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace.

U těchto vozidel je nutné nejdříve schválit technickou způsobilost a až následně, pokud je technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla schválena, lze vozidlo v dalším kroku registrovat do registru silničních vozidel.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud

 1. splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,
 2. od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než
  1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo
  2. 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
 3. splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.

Splnění výše definovaných podmínek se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Před dovozem vozidla se seznamte s podmínkami danými zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejasnosti je vhodné konzultovat předem. Tím nedojde k dovozu vozidla, které nelze schválit k provozu.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Dušan Kočár
 • +420 519 444 527
 • dveře č. 305

K vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu se dokládá:

 1. platný občanský průkaz,
 2. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 3. jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského/obchodního rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci, zřizovací listina atd.,
 4. osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
 5. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 14 dní,
 6. doklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu,
 7. technický protokol vydaný zkušební stanicí,
 8. zelená karta, vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Zákon č. 168/1999 Sb., v platném znění),
 9. písemná plná moc, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele, pokud je žádost vyřizována zplnomocněným zástupcem.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

Formuláře:

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Správní poplatek:

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

 • Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla 2.000,- Kč
 • Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES (GLOBÁLNÍ HOMOLOGACE) 1.500,- Kč

Přehled správních poplatků – zápis vozidla do registru vozidel

 • motocykl do 50 cm3 300,- Kč
 • motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s postranním
 • vozíkem, motorové tříkolky, motorové čtyřkolky 500,- Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg včetně 500,- Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg 700,- Kč

Od poplatku za zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly do registru vozidel jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Od poplatku za zápis do registru vozidel jsou osvobozeny zápisy prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Může být požadováno doložení chybějících homologací nebo neúplných podkladů (technických údajů a dat, pokud úřad tyto údaje nemá k dispozici). V některých případech je nutno zajistit úřední překlad cizojazyčných dokladů a dokumentů.