Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Registrace nového dosud neregistrovaného vozidla

Řešení životních situací

Registrace nového dosud neregistrovaného vozidla

Týká se registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Vozidlo je nutno přihlásit do registru vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena, a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

Plná moc musí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o registraci vozidla podejte na předepsaném tiskopisu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Petra Balšínková, Bc. Vladislava Blahová
  • +420 519 444 540, +420 519 444 539
  • dveře č. 118

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz, pas)

- doklad o pojištění, doklad o nabytí vozidla

- technický průkaz vozidla

- případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku

Formuláře:

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (PDF - 666 kB)

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Platba v hotovosti:

- motocykl do 50cm3 300,- Kč

- motocykl nad 50cm3 500,- Kč

- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč

- přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,-Kč

- přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,-Kč

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.