Mikulov

Řešení životních situací

Zkoušky řidičů

Úspěšné absolvování závěrečných zkoušek řidiče je předpokladem pro získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel příslušné skupiny a k udělení řidičského oprávnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o řidičské oprávnění, který absolvoval a ukončil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění požadované skupiny (podskupiny).

Podmínky a postup řešení:

Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce, písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Úspěšným ukončením výuky a výcviku v autoškole.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Dušan Kočár
 • +420 519 444 527
 • dveře č. 305

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • žádost o řidičské oprávnění
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • platný doklad totožnosti
 • řidičský průkaz (při rozšíření oprávnění)

 

Formuláře:

Žádost o řidičské oprávnění získáte u provozovatele autoškoly.

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel získáte u svého registrujícího praktického lékaře, u lékaře závodní preventivní péče nebo u kteréhokoli praktického lékaře, nemáte-li některého z výše uvedených.

Správní a jiné poplatky:

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán (poradí autoškola) za zkoušku z odborné způsobilosti 700,- Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100,- Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200,- Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400,- Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Provozovatel autoškoly
 • Učitel autoškoly
 • Osoba pověřená výkonem státního dozoru
 • Tlumočník

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:


Splnit podmínky přijetí k výuce a výcviku v autoškole

 • podat písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem
 • ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců
 • není nezpůsobilá k právním úkonům
 • je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla ( dokládá žadatel posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
 • má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dní, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců
 • splní další podmínky které vyžaduje zvláštní zákon (dokládá žadatel výpisem z rejstříku trestů, který ke dni podání žádosti o řidičské oprávnění nesmí být starší 3 měsíců)
 • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel (dokládá žadatel výpisem z registru řidičů a na žádosti čestným prohlášením)