Mikulov

Řešení životních situací

Změna údajů v registru vozidel

Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu a souvisejících předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o registraci vozidla podejte na předepsaném tiskopisu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Petra Balšínková
 • +420 519 444 540
 • dveře č. 118

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)
 • případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku
 • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla
 • protokol o schválené technické způsobilosti po provedené změně (v případě technických změn vozidla provedených formou individuální přestavby)
 • doklad o nabytí (v případě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce vozidla)
 • ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů

Formuláře:

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel (PDF - 647 kB)

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Platba v hotovosti:

 • zápis změny do technického průkazu a do registru vozidel (za 1 změnu) 50,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Ohlášení změn musí být provedeno do 10 pracovních dnů po nastalé změně.

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost..